Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Školská jedáleň

Školská jedáleň zabezpečuje celodenné stravovanie pre deti MŠ, obedy pre žiakov ZŠ, dospelých a cudzích stravníkov podľa zásad zdravej výživy. Jedlá a nápoje sú pripravované podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, podľa vekových skupín stravníkov, vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Výdaj obedov:

Obed : 11,00 – 12,45
Zamestnanci : 12,15 – 12,45
(alebo podľa aktuálnej hygienicko-epidemiologickej situácie)

Stravník sa prihlasuje na stravovanie vyplnením záväznej prihlášky podpísanej zákonným zástupcom u vedúcej Školskej jedálne.

Úhrada stravného:
– v hotovosti u vedúcej ŠJ,
– prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu.

Platba sa uhrádza najneskôr do 10.dňa v mesiaci.

Nové číslo účtu ŠJ v PrimaBanke v tvare IBAN: SK22 5600 0000 0020 8813 1011.
Variabilný symbol : mmrrrr (mm je mesiac a rrrr rok, za ktoré sa strava uhrádza, napr. za mesiac august 2020 bude VS 082020)
Konštantný symbol: 0308.
Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza stravné v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Pohorelá č.2/2021.

Výška stravného:

1/ Výška stravného je stanovená v súlade s platnými finančnými pásmami na nákup potravín pre jednotlivé kategórie stravníkov, ktoré schvaľuje zriaďovateľ školy / Obec Pohorelá/, Všeobecne – záväzným nariadením.

2/V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti Ministerstva práce ,sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytuje dotáciu na stravu dieťaťa/žiaka za každý deň, kedy sa dieťa/žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu v poslednom ročníku materskej školy ,alebo vyučovania v základnej škole a odoberie obed.

3/ Zriaďovateľ schvaľuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravovania v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný zástupca. Príspevok je vypočítaný ako rozdiel medzi celkovou výškou nákladov na potraviny a poskytnutou dotáciou na stravu.

4/ Výšku stravného za jedno hlavné jedlo, ktoré sa skladá z príspevku na nákup potravín a režijných nákladov pre zamestnancov školy, určí riaditeľ školy rozhodnutím.
V rozhodnutí zároveň určí výšku stravného podľa Všeobecne- záväzného nariadenia pre všetky vekové kategórie stravníkov , vrátane stravníkov MŠ v nižších ročníkoch, ktorým nie je poskytnutá dotácia na stravu a deťom v hmotnej núdzi v MŠ, ktorým je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom.

Podmienky poskytnutia dotácie:

1/ Nárok na dotáciu na stravu má stravník len vtedy , ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie obed.
2/ Výlety, exkurzie a súťaže sa považujú sa súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu a žiak je prítomný v škole. Ak sa žiak vráti do školy a má možnosť odobrať obed, vzniká mu nárok na dotáciu.
3/ Ak sa dieťa/žiak zúčastní vyučovania a obed neodoberie, zákonný zástupca uhrádza stravu v plnej výške.
4/ V prípade že zákonný zástupca dieťa/žiaka počas jeho neprítomnosti včas neodhlási zo stravovanie uhrádza stravu v plnej výške.
5/ V prvý deň choroby dieťaťa/žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára. Zákonný zástupca však uhrádza stravu v plnej výške. Ďalšie dni neprítomnosti je potrebné dieťa/žiaka včas odhlásiť.
6/ Ak dieťa navštevuje MŠ v dopoludňajších hodinách a je mu poskytnutá len desiata, dotácia na stravu sa neposkytuje.

Prihlasovanie a odhlasovanie stravy:

Stravník sa zo stravy odhlasuje 24 hodín vopred, najneskôr však do 8,00 hod ráno v deň neprítomnosti stravníka zo zdravotných dôvodov (pre chorobu).
Osobne alebo telefonicky:
– Osobne u vedúcej školskej jedálne alebo u pani kuchárky,
– Telefonicky na tel.č. 048/6196103, 0911110296,
– Zapísaním sa do zošita uloženého v priestoroch školskej jedálne.

Za neodhlásenú, resp. včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje!!!

Danka Kolláriková, vedúca ŠJ