Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Materská škola

Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Aktuality

Stretnutie rodičov budúcich prvákov v ZŠ

22. júna 2021136

STRETNUTIE  RODIČOV  DETÍ   PRE  PRVÝ  ROČNÍK  ZŠ NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 24.06.2021  o 15:30 hod. v 2. pavilóne na prízemí, trieda IV.A   Na stretnutí je potrebné predložiť: rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, poplatok 10, – € .   Rodičia sa oboznámia s prostredím…

Riaditeľské voľno v MŠ

14. júna 2021104

Oznámenie   Riaditeľ  ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa poskytuje z organizačných dôvodov   riaditeľské voľno: Materská škola   17. – 18. 6. 2021 (štvrtok, piatok),  …

Zápis detí do materskej školy

10. mája 2021223

Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 17.05.2021 do 19.05.2021 vyplnením priloženého elektronického formulára Prihláška do materskej školy. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí. Spôsob prihlasovania detí: Elektronicky – vyplnením  elektronického formulára Prihláška do materskej školy. (Ak v dotazníku uvediete…

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

20. apríla 2021192

Vážení rodičia, zápis detí do materskej školy sa predbežne uskutoční v dňoch 17. – 21. mája 2021. Bližšie informácie budú upresnené podľa aktuálnej hygienicko-epidemickej situácie týždeň pred termínom zápisu.   Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma dieťa od troch rokov veku.   Prednostne budú prijaté deti, pre ktoré…

Prevádzka školy po prázdninách od 22. februára 2021

22. februára 2021174

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa školy Obce Pohorelá bude od 22. februára 2021 otvorená prevádzka I. stupňa základnej školy a materskej školy. Podmienky pre návrat detí do školy a škôlky: – negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa MŠ a žiaka 1. stupňa…

Voľné pracovné miesto – špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg v MŠ

16. decembra 2020167

O Z N Á M E N I E o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície odborného zamestnanca špeciálny pedagóg – sociálny pedagóg v MŠ pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Informácie o pracovnom mieste: Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá…

Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl po testovaní na COVID-19

29. októbra 2020114

Vážení rodičia, vzhľadom na plánované testovanie na COVID-19 v sobotu 31.10. a v nedeľu 1.11.2020 vyplývajú pre detí a žiakov ZŠ s MŠ Pohorelá nasledovné pokyny: Ak v tomto testovaní bude mať dieťa/žiak, jeho zákonný zástupca alebo iné osoby žijúce v spoločnej domácnosti pozitívny test na COVID-19, ostáva dieťa/žiak a…

Voľné pracovné miesto – asistent učiteľa pre žiakov v MŠ

24. augusta 2020287

O Z N Á M E N I E o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície pedagogický asistent učiteľa MŠ pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Informácie o pracovnom mieste: Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá Organizačný útvar: Materská škola Obsadzovaná…

Školáci škôlkarom

31. mája 2018219

Dňa 31.05.2018 sa v priestoroch materskej školy v Pohorelej pri príležitosti Medzinárodného dňa detí uskutočnila aktivita 8.A triedy pod vedením PhDr. Františky Baksovej s názvom „Školáci škôlkarom.“ Urobili sme rozhovor s hlavným aktivistom Milanom Kováčom. R: 1. Ako vznikla myšlienka pripraviť program pre mladších spolužiakov? Milan: Bolo to takto: V…

Návšteva škôlkarov z Vaľkovne u nás

16. novembra 2016170

Škôlkari na návšteve u nás Dňa 16. novembra 2016 (streda) navštívili našu školu škôlkari z Materskej školy vo Vaľkovni s pani riaditeľkou PaedDr. Ivetou Balážovou. Cieľom ich návštevy boli naši prváci pod vedením p. uč. Mgr. Márii Huťovej a Mgr. Terézie Šajšovej. Predškoláci sa oboznámili s procesom vyučovania, videli areál…