Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Materská škola

Materská škola je predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Aktuality

Zápis detí do materskej školy od 9. mája 2023

máj 10, 2023398

Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 09. mája 2023 do 12. mája 2023 vyplnením priloženého elektronického formulára Prihláška do materskej školy (sprístupnená bude od 09.05.2023).   Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí.   Rodič dieťaťa (zákonný zástupca) je povinný…

PaedDr. Dagmar Krupová si z rúk ministra školstva prevzala ocenenie

mar 13, 2023537

Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký udelil 10. marca 2023 Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Ocenenia si za prácu v prospech vzdelávania a výchovy z rúk pána ministra prevzalo 60 pedagógov z…

Olympiáda materských škôl

jún 27, 2022664

15.jún 2022 bol pre našu materskú školu slávnostným dňom. V konkurencii materských škôl okresu Brezno sme na športovej olympiáde získali tretie miesto. Za každú školu mohli súťažiť dvaja chlapci a dve dievčatá. Pohorelú reprezentovali: Margaréta Hlaváčová, Šimon Polák, Matúš Refka,  Vladimíra Ševcová. Všetci štyria stáli na stupni víťazov za výsledok v štafete, v ktorej…

Stretnutie rodičov budúcich prvákov v ZŠ

jún 22, 2021668

STRETNUTIE  RODIČOV  DETÍ   PRE  PRVÝ  ROČNÍK  ZŠ NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 24.06.2021  o 15:30 hod. v 2. pavilóne na prízemí, trieda IV.A   Na stretnutí je potrebné predložiť: rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, poplatok 10, – € .   Rodičia sa oboznámia s prostredím…

Riaditeľské voľno v MŠ

jún 14, 20211138

Oznámenie   Riaditeľ  ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa poskytuje z organizačných dôvodov   riaditeľské voľno: Materská škola   17. – 18. 6. 2021 (štvrtok, piatok),  …

Zápis detí do materskej školy

máj 10, 2021748

Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 17.05.2021 do 19.05.2021 vyplnením priloženého elektronického formulára Prihláška do materskej školy. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí. Spôsob prihlasovania detí: Elektronicky – vyplnením  elektronického formulára Prihláška do materskej školy. (Ak v dotazníku uvediete…

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

apr 20, 2021728

Vážení rodičia, zápis detí do materskej školy sa predbežne uskutoční v dňoch 17. – 21. mája 2021. Bližšie informácie budú upresnené podľa aktuálnej hygienicko-epidemickej situácie týždeň pred termínom zápisu.   Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma dieťa od troch rokov veku.   Prednostne budú prijaté deti, pre ktoré…

Prevádzka školy po prázdninách od 22. februára 2021

feb 22, 2021661

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa školy Obce Pohorelá bude od 22. februára 2021 otvorená prevádzka I. stupňa základnej školy a materskej školy. Podmienky pre návrat detí do školy a škôlky: – negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa MŠ a žiaka 1. stupňa…

Voľné pracovné miesto – špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg v MŠ

dec 16, 2020887

O Z N Á M E N I E o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície odborného zamestnanca špeciálny pedagóg – sociálny pedagóg v MŠ pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. Informácie o pracovnom mieste: Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá…

Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl po testovaní na COVID-19

okt 29, 2020590

Vážení rodičia, vzhľadom na plánované testovanie na COVID-19 v sobotu 31.10. a v nedeľu 1.11.2020 vyplývajú pre detí a žiakov ZŠ s MŠ Pohorelá nasledovné pokyny: Ak v tomto testovaní bude mať dieťa/žiak, jeho zákonný zástupca alebo iné osoby žijúce v spoločnej domácnosti pozitívny test na COVID-19, ostáva dieťa/žiak a…