Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Prevádzka školy po prázdninách od 22. februára 2021

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva a zriaďovateľa školy Obce Pohorelá bude od 22. februára 2021 otvorená prevádzka I. stupňa základnej školy a materskej školy.

Podmienky pre návrat detí do školy a škôlky:
– negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa MŠ a žiaka 1. stupňa školy žijúceho v spoločnej domácnosti,
– negatívny test zamestnancov školy.

Termín testovania v Pohorelej je v sobotu 20. februára 2021 od 08:00 hod. do 17:00 hod. (okrem času prestávky 11:45 – 13:00) v Odbernom mieste na Obecnom úrade v Pohorelej. Testovanie je potrebné len pre jedného zákonného zástupcu dieťaťa MŠ a pre jedného zákonného zástupcu žiaka 1. – 4. ročníka žijúceho v spoločnej domácnosti.

Rovnako bude zabezpečená činnosť ŠKD.

Pri nástupe dieťaťa do školy bude potrebné odovzdať tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré je zverejnené nižšie.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí
v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič
nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva
daného ročníka,
4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Druhý stupeň ZŠ pokračuje v dištančnom vzdelávaní ako doteraz.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá

Pridaj komentár