Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Podmienky prezenčnej výučby žiakov 1. stupňa ZŠ a detí MŠ

Na základe Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl vydaného dňa 24.02.2021 MŠVVaŠ SR riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje rodičom:

Prezenčná výučba môže pokračovať, ak rodičia spĺňajú podmienky uznesenia vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Aby bol deťom MŠ a žiakom 1. stupňa ZŠ umožnený vstup do školy je potrebné testovanie jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 s dokladom nie starším ako 3 mesiace, bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, prípadne spĺňa niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške.

Za účelom overenia, že sa na deti a žiakov nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Naďalej však platí, že dieťa resp. žiak musí predložiť rodičom vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha nižšie) a na nahliadnutie aj výsledok testu jedného rodiča.

Rodičia sa môžu testovať v sobotu 27.2.2021 na odberovom mieste v Pohorelej v budove Obecného úradu.

Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá

Pridaj komentár