Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do materskej školy od 2. mája 2024

Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 02. mája 2024 do 10. mája 2024 vyplnením priloženého elektronického formulára Prihláška do materskej školy (sprístupnená bude od 02.05.2024).

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí.

 

Rodič dieťaťa (zákonný zástupca) je povinný prihlásiť svoje dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ak dieťa k 31.8.2024 dosiahne fyzický vek 5 rokov (deti narodené od 1.9.2018 do 31.8.2019),  trvalý pobyt dieťaťa je v obci Pohorelá.

Dieťa, ktoré už navštevuje MŠ v Pohorelej nemusí podávať prihlášku znova.

Spôsob prihlasovania detí:

Elektronicky – vyplnením  elektronického formulára Prihláška do materskej školy (sprístupnená bude od 02.05.2024).

Osobne – v prípade, že nemáte možnosť elektronicky komunikovať, môžete prísť zapísať Vaše dieťa do škôlky osobne od 02.mája do 10.mája 2024, dohodnite si stretnutie na telefónnom čísle 0948 352 843 (PaedDr. Dagmar Krupová, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ).
Prosíme, o využívanie možnosti elektronickej komunikácie.

 

Následne v priebehu mája Vás bude telefonicky kontaktovať PaedDr. Dagmar Krupová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ, a oboznámi Vás s ďalším postupom. Upresní Vám, kedy máte doručiť potrebné dokumenty.

 

Potrebné dokumenty po dohode:

– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
– ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude sa naviac vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá

Prihláška do materskej školy