Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľné pracovné miesto – špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg v MŠ

O Z N Á M E N I E
o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície odborného zamestnanca špeciálny pedagóg – sociálny pedagóg v MŠ
pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Informácie o pracovnom mieste:

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá
Organizačný útvar: Materská škola
Obsadzovaná pracovná pozícia: odborný zamestnanec špeciálny pedagóg – sociálny pedagóg
Pravdepodobný termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: na dobu určitú pravdepodobne do 31. augusta 2022
Rozsah úväzku: 100 %
Odmeňovanie v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2019 Z. z.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

• odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, čo znamená:

Školský špeciálny pedagógVysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• v študijnom odbore špeciálna pedagogika,
• v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy zameranie na špeciálnu pedagogiku,
• v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky a najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore pedagogika a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky,
• v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky,
• v študijných odboroch učiteľstvo akademických predmetov alebo umeleckých a umelecko-výchovných predmetov alebo učiteľstvo profesijných predmetov a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky a najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (pre 5. – 9. ročník základnej školy, pre stredné školy, pre 5. – 12. ročník) rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Sociálny pedagóg – Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
• v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy zameranie na sociálnu pedagogiku,
• v študijnom odbore sociálna práca,
• v študijnom odbore pedagogika a tri roky pracovnej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva

Ďalšie požiadavky a kritériá:

• ovládanie štátneho jazyka,
• bezúhonnosť ( čestné prehlásenie doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
• zdravotná spôsobilosť (lekárske potvrdenie doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
• pedagogická prax je vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. o splnení kvalifikačných predpokladov pre danú pracovnú pozíciu,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
e-mailom na adresu: skola@skolapohorela.sk,
osobne do poštovej schránky školy alebo v podateľni školy (ekonómka školy, riaditeľstvo) ,

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady.

Kontakt: Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
e-mail: skola@skolapohorela.sk
www.zspohorela.edu.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
048 / 6196 130
0911 110 295