Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľné miesto Hlavný kuchár / Hlavná kuchárka

O Z N Á M E N I E
o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície hlavný kuchár/hlavná kuchárka
v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Pohorelá

1. Informácie o pracovnom mieste:

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá
Obsadzovaná pracovná pozícia: hlavný kuchár/hlavná kuchárka v ŠJ
Termín nástupu: 11. 01. 2021
Druh pracovného pomeru: doba určitá do 31. 08. 2021 /s trojmesačnou skúšobnou dobou/, s predpokladom na dobu neurčitú
Pracovný úväzok: 100 %
Priemerný počet stravníkov denne: 200
Platové podmienky: v zmysle ustanovení zákona č. 318/18 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 533/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, minimálne 650.00 EUR mesačne v hrubom + osobné ohodnotenie.

2. Požadované kvalifikačné predpoklady:

Stredné odborné vzdelanie
 stredné odborné – výučný list v odbore kuchár/kuchárka,
 zaučený kuchár s odbornou spôsobilosťou,
 zdravotný preukaz.

3. Ďalšie požiadavky a kritériá:

 prax v stravovacích zariadeniach minimálne 2 roky,
 skúsenosti s normovaním a výdajom jedál podľa zisteného stavu stravníkov a platných materiálno – spotrebných noriem a jedálneho lístka,
 bezúhonnosť v zmysle §3 ods. 3. zákona č. 552/2003 z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.

4. Zoznam požadovaných dokladov a dokumentov potrebných k zaradeniu do výberového procesu

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového procesu,
 profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 kópia vysvedčenia, výučného listu, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. o splnení kvalifikačných predpokladov pre danú pracovnú pozíciu,
 súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového procesu (Príloha č. 1).

5. Popis pracovnej pozície

 Koordinácia výroby jedál a nápojov v ŠJ.
 Zodpovednosť za dodržiavanie materiálových spotrebných noriem a receptúr platných pre školské stravovanie a všeobecne platných predpisov pri výrobe jedál a nápojov.
 Zodpovednosť za dodržiavanie predpisov prevádzkovej a osobnej hygieny a predpisov pri výrobe jedál v zmysle správnej výrobnej praxe (HACCP).

6. Dátum a spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi

osobne v podateľni školy (ekonómka – zvoniť pri vstupe) do 16. 12. 2020 do 12:00 hod.,
e-mailom na adresu: skola@skolapohorela.sk do 16. 12. 2020 do 12:00 hod.,
poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
Pri zasielaní poštou rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke(do15.12.2020 vrátane).
Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Pracovný pohovor sa uskutoční 17. 12. 2020 o 14:30 hod. v Školskej jedálni ZŠ s MŠ Pohorelá pred výberovou komisiou. Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené v tomto oznámení a predložia všetky požadované doklady.

Kontakt:
Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
e-mail: skola@skolapohorela.sk,
www.zspohorela.edu.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
048 / 6196 130
0911 110 295