Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznámenie o výsledku výberového procesu na pozíciu Hlavný kuchár/Hlavná kuchárka

Dátum vyhlásenia výberového procesu: 10. 12. 2020
Dátum a miesto konania pohovoru: 17.12.2020, 14:30 hod. v jedálni ZŠ s MŠ Pohorelá

Pracovné pozície obsadzované výberovým procesom:

„Hlavný kuchár/Hlavná kuchárka v školskej jedálni“– 100% úväzku.

Členmi výberovej komisie boli:
Predseda komisie: Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy,
Členovia komisie: Ing. Jana Tkáčiková – starostka obce, Danka Kolláriková – vedúca ŠJ.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopismi a ostatnými požadovanými dokladmi doručené do 16.12.2020 do 12:00 hod. boli zhromaždené a pripravené na posúdenie.

Stanovené kritéria hodnotenia:

– vhodnosť vzdelania na danú pracovnú pozíciu,
– odborná prax,
– vhodnosť osobnosti uchádzača na určenú funkciu,
– skúsenosti s prácou v závodnom stravovaní.

Priebeh výberového procesu:
Komisia sa oboznámila s doručenými dokladmi a pozvala na pracovný pohovor 17.12.2020 o 14:30 hod. uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené v oznámení a predložili všetky požadované doklady. Po pracovnom pohovore s jednotlivými uchádzačmi a na základe stanovených kritérií komisia zvolila víťazného uchádzača.

Do výberového procesu na pozíciu „Hlavný kuchár/Hlavná kuchárka v školskej jedálni“ sa prihlásili 4 uchádzači, z toho 1 uchádzač nesplnil základné požiadavky, 3 uchádzači splnili stanovené podmienky a zúčastnili sa pracovného pohovoru.

Na základe pracovného pohovoru z 3 uchádzačov komisia zvolila do pracovnej pozície „Hlavný kuchár/Hlavná kuchárka v školskej jedálni“ v Základnej škole s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá pána Jozefa Mikolaja.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá