Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zmena čísla účtu Školskej jedálne

Vážení rodičia, vážení zamestnanci,

oznamujeme Vám zmenu bankového účtu Školskej jedálne pre platbu za stravu prevodom z účtu.

Nové číslo účtu ŠJ v PrimaBanke v tvare IBAN: SK22 5600 0000 0020 8813 1011.
Variabilný symbol : mmrrrr (mm je mesiac a rrrr rok, za ktoré sa strava uhrádza napr. za december 2020 bude VS 122020),
Konštantný symbol: 0308.

Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa, resp. meno a priezvisko zamestnanca.

Platbu za december 2020 žiadame uhradiť už na nový účet !

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá