Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

OMEP – Svetová organizácia pre predškolskú výchovu

OMEP je skratka z francúzskeho pomenovania Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu – Organization Mondiale pour l´Education Préscolaire. Je to mimovládna organizácia, ktorá bola založená v roku 1948 v hlavnom meste vtedajšieho Česko – Slovenska v Prahe. Činnosť tejto organizácie sa rozšírila na všetky kontinenty sveta.

Úlohou OMEP-u je podpora a ochrana detí do ôsmich rokov na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Odborníci združení v tejto organizácii spolupracujú s inými združeniami s podobnými záujmami pri skvalitňovaní výchovy a vzdelávania detí, zlepšovaní ich životných podmienok a dodržiavaní detských práv.

Každoročne sa koná zasadnutie Svetovej rady OMEP-u, ktorú tvoria reprezentanti všetkých členských krajín. Svetový OMEP má 72 členských štátov a člení sa na 5 regionálnych organizácií OMEP – Afrika, Európa (24 krajín), Latinská Amerika, Ázia a Pacifik, Severná Amerika a Karibik.

Svetovou prezidentkou je od 1. 1. 2014 dr Maggie Koong (Čína). Prezidentom regiónu Európa je Assistant Proffesor Nektarios Stellakis (Grécko).

Regionálna sekcia OMEP je zložená z národných výborov jednotlivých členských štátov. Predsedom Slovenského výboru OMEP je od roku 2005 PaedDr. Monika Miňová, PhD.

Ťažisko práce Slovenského výboru OMEP (http://omep.sk/) spočíva v náročnej, ale o to zaujímavejšej práci regionálnych sekcií OMEP. Každá sekcia má vypracovaný svoj plán činnosti na príslušný kalendárny rok.

Práve z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku. Tento deň bol určený na 4. november, pretože práve 4. novembra 1829 bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenka (vtedajšieho Rakúsko-Uhorska). Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická (http://omep.sk/?page_id=1735).

75. výročie založenia OMEP, 30. výročie vzniku OMEP na Slovensku a v neposlednom rade Svetový deň učiteľov sme oslávili dňa 5. 10. 2023 v Bratislave, kde sa konala odborná konferencia Učiteľ(ka) predprimárneho vzdelávania.

Bolo pre nás cťou vypočuť si príspevky PhD. Viery Hajdúkovej, PhD., prof. PhDr. Mirona Zelinu, DrSc., PaedDr. Ilonu Uvačkovú, prof. PaedDr. Ivana Pavlova, PhD.,prof. PaedDr. Dušana Kostruba PhD., PaedDr. Soňu Kikušovú, CSc.a ďalších významných osobností v pedagogickej oblasti. Svojím príspevkom nás potešila aj prvá predsedníčka SV OMEP Zita Baďuríková.

Naša kolegynka Jarka Kreškóciová v prezentácii poukázala na bohatú činnosť OMEP-u na Slovensku za uplynulé obdobie. Pre našu materskú školu bolo potešením zdieľať na konferencii pochvalu za zapojenie sa, ako jedinej materskej školy na Slovensku, do medzinárodného projektu na tému Práva dieťaťa. Práce detí z Pohorelej boli ocenené priamo na Cypre, kde sa v máji konala medzinárodná konferencia OMEP-u.

V tento významný deň boli ocenené viaceré organizácie podieľajúce sa na spolupráci s OMEP-om: MŠVVaŠ SR, ŠŠI, NIVAM, SPV a Rada pre rozvoj materských škôl.

Ďakovný list si prebrala prvá predsedníčka Zita Baďuríková a kolegyne z predsedníctva SV OMEP Marianna Jamborová, Katarína Koledová a Ľubica Dobrotová.

Za osobný prínos pre OMEP na Slovensku, za obetavú prácu a odbornú podporu v oblasti rozvoja predprimárneho vzdelávania si ocenenie prebrali Viera Hajdúková, Ilona Uváčková, Katarína Guziová, Dagmar Lapšanská, Jarmila Sobotová, Gabriela Domeová, Katarína Potkanyová, Dagmar Krupová, Monika Miňová a In memoriam Mária Podhájecká.

Spoločenské posedenie bolo vo večerných hodinách vyvrcholením prvého dňa konferencie, na ktorom v príjemnej atmosfére spevu, hudby, tanca prebiehali neformálne rozhovory.

Druhý deň sa konali viaceré workshopy podľa výberu účastníkov, ktoré boli prepojené s praxou a uchopiteľné v každodennej edukačnej realite v materských školách.

Oslava Dňa materských škôl bude prebiehať v novembrových dňoch aj priamo v materských školách. Tešíme sa na ďalšie netradičné aktivity, ktoré pre deti pri tejto príležitosti pripravujeme.

PaedDr. Dagmar Krupová