Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Chrípkové prázdniny od pondelka 19.12.2022 do 22.12.2022

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici udeľuje

riaditeľské voľno

od pondelka 19.12.2022 do štvrtka 22.12.2022

z dôvodu výskytu chrípkovej epidémie a vysokej chorobnosti.

 

Riadne vyučovanie bude pokračovať po Vianočných prázdninách v pondelok 09.01.2023.

 

V Pohorelej  dňa 16. 12. 2022

                                                                                                      Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy