Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Otvorenie školského roka 2008/2009

Dňa 2. septembra 2008 nový školský rok 2008/2009 na Základnej škole Pohorelá slávnostne otvorila štátna tajomníčka Ministerstva školstva Slovenskej republiky Mgr. Bibiana Obrimčáková, ktorá s potešením prijala pozvanie na školu, kde plnila povinnú školskú dochádzku. Po peknom kultúrnom programe zloženom z piesní, tancov a básní sa k žiakom, pedagógom, rodičom a priateľom školy prihovorili riaditeľ ZŠ Pohorelá Ing. Matej Tešlár, starosta obce Pohorelá Ing. Jozef Kalman a starosta obce Vaľkovňa Rudolf Pokoš.

V príhovore štátnej tajomníčky MŠ SR sa prejavila jej nesmierna ľudskosť, inteligentnosť a kultivovanosť. Prihovorila sa k žiakom, pedagógom, rodičom a k svojim rodákom. Priblížila aj nový Štátny vzdelávací program a zaželala všetkým priaznivý školský rok 2008/2009 a pedagógom veľa úspešných žiakov doma i v zahraničí. Poprechádzala sa po svojej bývalej škole, navštívila žiakov v triedach a spolu s pedagógmi ZŠ Pohorelá besedovala o novom Štátnom vzdelávacom programe. Stretla sa aj s poslancami obecného zastupiteľstva Pohorelej. Obyvatelia Pohorelej sú veľmi hrdí na svoju rodáčku a prajú jej veľa pracovných a osobných úspechov.