Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Beseda o sexuálnej výchove

O trestnoprávnej zodpovednosti a sexuálnej výchove nám dňa 10. septembra 2015 prišli porozprávať psychologička z Úradu sociálnych vecí a rodiny a policajti p. Bodák a p. Riapoš. Besedy sa zúčastnili žiaci druhého stupňa. Besedu zorganizovalo Komunitné centrum v Pohorelej.
Cieľom stretnutia bolo rozvíjať u žiakov schopnosť aktívne riešiť problémy, upevniť v nich vedomie zodpovednosti za vlastné správanie, za svoju budúcnosť. Na stretnutí sa venovali niektorým témam z tejto oblasti, a to: antikoncepcia a plánovanie rodičovstva vrátane interrupcie (žiaci mali možnosť uvedomiť si problematiku umelého prerušenia tehotenstva a klady a zápory rozličných právnych úprav v tejto oblasti, ujasniť si svoj vlastný názor na túto tému, dokázať formulovať), tehotenstvo a prenatálna starostlivosť, liečba neplodnosti – umelé oplodnenie, sexuálna výchova a informovanosť, pohlavne prenosné infekcie, násilie páchané na ženách, obchodovanie so ženami a nútená prostitúcia.
Žiakov beseda zaujala, kládli množstvo otázok, na ktoré policajti radi odpovedali. Veríme, že to nebolo pre žiakov zbytočné ale poučné, aby sme sa v budúcnosti vystríhali chýb.