Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Globálne enviromentálne problémy a súvislosti

Dňa 9. 6. 2016 sa v učebni 7.A triedy uskutočnila beseda zameraná na posilnenie enviromentálneho myslenia a konania našich žiakov.
Po privítaní hosťa Mgr. M. Skladanou p. Šuchaňová v prezentácii postupne predostrela žiakom všetky globálne enviromentálne problémy, ktoré sužujú našu zem a na ktorých má podiel každý nezodpovedný človek našej planéty.
Hovorila o úbytku biologickej rozmanitosti a vymieraní druhov, priblížila im Červený zoznam Svetovej ochrany prírody (785 vyhynutých taxómov organizmov, 16 306 je zaradených medzi ohrozené druhy).
Poukázala tiež na nadmerné čerpanie prírodných zdrojov (napr. ropy je len na 50 rokov), vyrubovanie pralesov, pľúc Zeme, a zvyšujúcu spotrebu i nedostatok vody (trpí ním 80 krajín a 40 % populácie, viac ako miliarda ľudí nemá prístup k zdravotne nezávadnej pitnej vode).
Súčasnú dobu prezentovala ako „dobu plastovú“. Svoje tvrdenia podložila mnohými faktami a alarmujúcimi číslami.
P. Šuchaňová svojou zanietenosťou a fundovanosťou zaujala všetkých žiakov. Boli pozorní, vnímaví, reagovali na podnety prednášajúcej, uvádzali pozitívne i negatívne príklady zo svojho života.
Beseda splnila svoj cieľ – zasiala semienka záujmu našich žiakov o globálne enviromentálne problémy našej planéty a podporila ich poznanie, že len človek, a teda aj každý z nich, môže túto situáciu pomôcť zmeniť.
Na besede sa zúčastnili žiaci V. A, VI. B, VII.A.