Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Projekt Škola otvorená všetkým

Projekt „Škola otvorená všetkým“

Naša škola sa od marca 2017 zapojila do národného projektu Ministerstva školstva „Škola otvorená všetkým“. Projekt realizuje organizácia ministerstva školstva Metodicko-pedagogické centrum a mal by trvať do 31. 8. 2019.

Cieľom projektu je zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov materských a základných škôl.

V rámci projektu bude podporovaný model inkluzívneho vzdelávania. Podstatou tohto modelu je právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie s dôrazom na búranie bariér, ktoré znemožňujú rovnocenný prístup k vzdelávaniu.

K tomu významnou mierou prispeje zapojenie predovšetkým pedagogických asistentov, ako i odborne pripravených pedagógov a profesionálnych odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky či sociálnej pedagogiky, ktorí vytvoria spoločné odborné tímy na podporu detí a žiakov, a takisto aj zapojenie rodičov.

V našej škole vďaka projektu pribudli 4 noví pracovníci.
Na základe výsledkov výberového konania zo dňa 30. 1. 2017 boli na pracovné pozície zvolení:

– sociálny pedagóg – Mgr. PhDr. Františka Baksová ( 50% úväzok ),
– školský špeciálny pedagóg – Mgr. Žaneta Holková ( 100% úväzok ),
– pedagogický asistent učiteľa – Mgr. Danka Simanová ( 100% úväzok ),
– pedagogický asistent učiteľa – Mgr. Martina Kantorisová( 100% úväzok ).

Projekt má nadviazať na predchádzajúce projekty „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, „Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“ a „PRINED – Projekt inkluzívnej edukácie“.
Národný projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi „Vzdelávanie“ operačného programu „Ľudské zdroje“.