Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Plenárne rodičovské združenie 11.10.2017

Riaditeľstvo školy a Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej pozvalo všetkých rodičov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 11.10.2017 o 15.30 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá.

Na stretnutí sa zúčastnili pedagógovia ZŠ Pohorelá, členovia výboru Rodičovského združenia pri základnej škole v Pohorelej a ostatí rodičia žiakov základnej školy.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá informovalo prítomných o zmenách v Školskom poriadku ZŠ s MŠ Pohorelá, o nových Školských vzdelávacích programoch ZŠ Pohorelá a o prebiehajúcich projektoch a grantoch.
Riaditeľ školy oboznámil plénum o projekte z marca 2017 „Škola otvorená všetkým“, ktorý je pokračovateľom úspešných projektov z rokov 2010 – 2012 „Vzdelávanie príslušníkov MRK na Základnej škole s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá“ a „ Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ z rokov 2012 – 2015.

Výsledkom projektu „Vzdelávanie príslušníkov MRK na Základnej škole s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá“ je zvýšenie zručnosti žiakov a aj pedagógov v narábaní s technológiami, ktoré sú pre mnohé deti prirodzenejšie. Deti techniku zvládajú ľahšie, predbiehajú často svojich učiteľov aj rodičov. Zvýšili sa príležitosti získavať informácie a objavili sa nové možnosti riešenia problémov a úloh.
Žiaci z MRK sa naučili využívať IKT techniku na vyučovaní a v mimovyučovacom čase ju využívajú na prípravu na vyučovanie, nakoľko doma takúto možnosť nemajú. Pedagógovia pokračujú v niektorých úspešných aktivitách z projektu, žiaci si na tieto aktivity zvykli a stotožnili sa s nimi.
Aktivity a dodaná technika prispeli k spestreniu a modernizácii vyučovacieho procesu v našej škole.
IKT technika dokázala pozitívne motivovať žiakov na vyučovaní. Učitelia ale aj ich žiaci dennodenne využívajú dodanú techniku a získané zručnosti, stali sa súčasťou každodenného vzdelávania.
IKT na našej škole sú už tradičnou formou a metódou vyučovania.
Získané pomôcky a technika nám pomáhajú pri vyučovaní a aj v voľnočasových aktivitách žiakov. Žiaci z MRK sa zapájajú do príprav všetkých kultúrnych, folklórnych a spoločenských podujatí a vystúpení. Pomáhajú organizovať školské športové súťaže, patria medzi najšikovnejších. Zvýšil sa ich záujem o hudbu, spev, tanec, šport ale aj o prácu s materiálom a výtvarnú výchovu.
Dodané pomôcky využívame v každodennom výchovno.vzdelávacom procese, používame ich prakticky pri príprave a organizovaní každej akcie a aktivity.

V závere prebehla aj voľba nových členov výboru Rodičovského združenia pri základnej škole v Pohorelej.

Po zasadnutí sa uskutočnili triedne rodičovské združenia s voľbou triednych dôverníkov.