Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 16.1.2018 sa uskutočnil 28. ročník Olympiády v anglickom jazyku v Brezne.
Našu školu reprezentoval žiak 9. ročníka Adam Kanoš v kategórii 1B.

Olympiáda sa skladala z písomnej a ústnej časti.
V písomnej časti museli žiaci preukázať svoje vedomosti zo slovnej zásoby a gramatiky, ďalej absolvovať posluch s porozumením a čítanie s porozumením, ku ktorým vypracovali úlohy s vysokou náročnosťou. Na všetky úlohy bol presne vymedzený čas / 10 minút/.
V ústnej časti nazvanej „role play“ žiaci absolvovali rozhovor na danú tému. Druhou časťou bola úloha, v ktorej na základe jedného jednoduchého obrázka v čase 2-3 minúty,
mali vymyslieť príbeh a povedať ho komisii v príslušnom jazyku. V tejto časti sa preverila ich slovná zásoba, ako aj ich schopnosť a pohotovosť reagovať v príslušnom jazyku.
Žiakov hodnotila komisia zložená z vyučujúcich z rôznych miest a obcí. Náročnosť bola veľmi vysoká.
Náš žiak sa neumiestnil v rámci prvých troch miest. Ďakujeme mu za reprezentáciu našej školy.

Mgr. Marianna Kalmanová