Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
O Z N Á M E N I E
o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pracovnej pozície
– ekonomické činnosti

Informácie o pracovnom mieste:
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá
Obsadzovaná pracovná funkcia: ekonomické činnosti – vedenie pokladne, vedenie knihy objednávok a faktúr, príprava dokladov k zaúčtovaniu, prijímanie, rozdeľovanie a odosielanie pošty podľa registratúrneho plánu
Termín nástupu: 22.01.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 19.01.2018 do 13:00 hod.
Rozsah úväzku: 50%
Druh pracovného pomeru: na dobu určitú (počas zastupovania na materskej dovolenke )

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore ekonomika

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• vek nad 18 rokov,
• spôsobilosť na právne úkony,
• ovládanie štátneho jazyka,
• výhodou sú praktické skúsenosti s prácou s ekonomickou a účtovnou agendou,
• bezúhonnosť (doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
• zdravotná spôsobilosť (doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese).

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum a spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
• osobne v podateľni školy (ekonómka školy),
• poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
• e-mailom na adresu: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk
do 19. 01. 2018 do 13:00 hod. . Pri zasielaní poštou nerozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke. Žiadosť musí byť fyzicky doručená v podateľni školy do uvedeného termínu (19.01.2018 do 13:00 hod.).
Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt:
Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 878/159,
976 69 Pohorelá
e-mail: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk
www.zspohorela.edu.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
048 / 6196 130
0911 110 295