Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznámenie o výsledkoch výberového konania

O z n á m e n i e
o výsledkoch výberového konania
na pracovnú pozíciu „Ekonomické činnosti – pomocný pracovník“

zo dňa 19. 1. 2018

Po vyhodnotení výsledkov komisie výberového konania oznamujeme, že:

– do výberového konania na pozíciu „Ekonomické činnosti – pomocný pracovník“ sa prihlásili a požadované dokumenty doložili
4 uchádzači.

Hlasovaním výberovej komisie bola na pozíciu „Ekonomické činnosti – pomocný pracovník““ zvolená pani Jana Birková.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za účasť na výberovom konaní.

V Pohorelej, dňa 19. 01. 2018
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy