Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Prerušenie prevádzky školy z dôvodu vysokého výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení

O z n á m e n i e
Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, obvodného detského lekára a so súhlasom zriaďovateľa školy
prerušuje prevádzku školy z dôvodu vysokého výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení
v dňoch 24.01.2018 – 29. 01.2018.

(od stredy do pondelka)

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedených dňoch nebude v prevádzke ani materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

Vyučovanie pokračuje v utorok 30. 01. 2018.
V Pohorelej dňa 23.1. 2018

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy