Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľné pracovné miesto asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
O Z N Á M E N I E

o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície pedagogický asistent učiteľa ZŠ
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na rok 2018

Informácie o pracovnom mieste:
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá
Obsadzovaná pracovná pozícia: pedagogický asistent učiteľa ZŠ pre žiakov so ZZ
Pravdepodobný termín nástupu: 05. 02. 2018
Termín výberového konania: 31. 01. 2018 o 14:30 hod. v riaditeľni ZŠ s MŠ Pohorelá
Druh pracovného pomeru: na dobu určitú
Rozsah úväzku: 100%
Počet žiakov školy: 222

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• spôsobilosť na právne úkony
• vek nad 18 rokov
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ čo znamená:

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31.08.2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61 ods. 8 do 31.12.2016.

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• ovládanie štátneho jazyka,
• bezúhonnosť (výpis z registra trestov doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
• zdravotná spôsobilosť (lekárske potvrdenie doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
• výhodou je pedagogická prax.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum a spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
• osobne v podateľni školy (ekonómka školy),
• poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
• e-mailom na adresu: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk
do 31. 01. 2018 do 12:00 hod. Pri zasielaní poštou nerozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke. Žiadosť musí byť fyzicky doručená v podateľni školy do uvedeného termínu (31. 01. 2018 do 12:00 hod.). Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru 31. 01. 2018 o 14:30 hod. v riaditeľni ZŠ s MŠ Pohorelá pred výberovou komisiou.

Kontakt: Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá, e-mail: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk, www.zspohorela.edu.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy, 048 / 6196 130, 0911 110 295

Prevádzka školy je prerušená z dôvodu vysokého výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení od 24.1.2018 do 29.1.2018. Vyučovanie začne 30.1.2018. Preto žiadame uchádzačov, ktorí plánujú svoje žiadostí osobne odovzdať do podateľne ZŠ, aby tak urobili najskôr 30.1.2018 od 8:00 hod..