Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznam pre žiakov a rodičov k hodnoteniu žiakov

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje svojim žiakom a rodičom, že na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 z 20. apríla 2020 je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.
O preskúšaní rozhodne pedagogická rada na koncoročnom zasadnutí.

Žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky.

Upozorňujeme rodičov, aby sa nespoliehali na to, že ich dieťa „nemôže prepadnúť“.

Povinnosťou žiaka, ktorý nenastúpil od 1. júna 2020 do školy je plniť vzdelávanie dištančnou formou, teda z domu !