Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Organizačné pokyny k otvoreniu školy a škôlky od pondelka 1. júna 2020

Od 1. júna 2020 zabezpečujeme prezenčné vzdelávanie pre prihlásených žiakov, ktoré bude prebiehať vo všetkých triedach 1. – 5. ročníka základnej školy v čase od 7,30 hod. do 16,00 hod. a v materskej škole od 7:00 do 13:00 hod..

Vyučovanie na 1. stupni zabezpečujú triedne učiteľky a vyučovanie v triede 5. ročníka zabezpečujú vyučujúce 2. stupňa.

Žiaci sú podľa vykonaného prieskumu prihlásení na obedy a do ŠKD.
Pripomíname: V prípade nezáujmu o obed nezabudnite svoje dieťa odhlásiť deň vopred alebo v daný deň ráno do 8,00 hod.

Organizácia príchodu bude nasledovná:

– žiaci z Pohorelej prichádzajú do školy v čase od 7,30 hod. do 7,45 hod.,
– žiaci z Pohorelej prichádzajú do školy autobusom, ktorý má príchod o 7,20 hod.,
– žiaci z Vaľkovne prichádzajú do školy autobusom s príchodom o 7,20 hod.,
– do materskej školy deti prichádzajú v čase od 7:00 do 7:50 hod..

V deň prvého nástupu do školy a škôlky žiak predloží čestné vyhlásenie o zdravotnom stave vypísané a podpísané rodičom. Bez vyhlásenia nebude žiak prijatý do školy. (Tlačivo „ZŠ_Čestné vyhlásenie rodiča“ a tlačivo „MŠ_Prehlásenie zákonného zástupcu“ nájdete pod textom). Tlačivá boli distribuované do poštových schránok.

Pri vstupe do základnej školy každé dieťa MŠ a každý žiak ZŠ absolvuje ranný zdravotný filtermeranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu rúk. Osoby, ktoré sprevádzajú žiaka do školy, prípadne iné cudzie osoby, majú vstup do vnútorných priestorov školy ZAKÁZANÝ. Žiaci prichádzajú do školy s rúškom a zložia si ho až vo svojej triede. Žiaci sa na chodbe prezujú a odchádzajú do triedy. Žiaci v ŠKD nosia rúško počas celého pobytu v uzavretých priestoroch (triedach a chodbách).

Školské pavilóny a školské brány budú počas celého vyučovacieho dňa zamknuté.

Učiteľ a škola:
– organizuje väčšiu časť dňa vonku, tak, aby boli skupiny žiakov v iných častiach areálu,
– pravidelne upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní;
– presuny žiakov a pohyb po chodbách organizuje tak, aby sa čo najmenej stretávali s inými skupinami,
– zabezpečí dezinfekciu priestorov školy denne, kľučky, vypínače a WC dvakrát denne.

Činnosť MŠ končí o 13:00 hod. a rodič si dieťa vyzdvihne pri dverách do MŠ (zazvoní) po dohode s učiteľkami a po dodržaní nariadených hygienických opatrení (rúško, dezinfekcia rúk).

Činnosť ŠKD končí o 16,00 hod.. Dieťa odovzdáme rodičom tak, že si ho rodič od vychovávateľky vypýta telefonicky spred budovy školy. Telefónne čísla sú vyvesené na dverách 3. pavilóna.

Žiaci, ktorí nenastúpili do školy, pokračujú v dištančnom vzdelávaní. Dištančné vzdelávanie im poskytujú príslušné vyučujúce tak ako doteraz.

Stravovanie školská jedáleň poskytuje vo forme vareného jedla len pre interných stravníkov za dodržania nariadených pokynov. Výdaj jedla do obedárov je ZAKÁZANÝ!

Zákonní zástupcovia:

– zabezpečia, aby deti dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príchode do školy a pri odchode zo školy – nosenie rúška a dodržiavanie odstupov,
– zabezpečia, aby deti mali so sebou každý deň dve rúška (jedno na tvári, druhé v taške) a papierové jednorázové vreckovky,
– zabezpečia, aby príchod dieťaťa do školy bol v stanovenom čase,
– bezodkladne informujú vyučujúceho a riaditeľa školy o situácií, keď je u dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19 a keď bola dieťaťu nariadená karanténa lekárom pre deti a dorast alebo miestnym regionálnym hygienikom.

Podrobné informácie o zabezpečení prevádzky, vnútorného režimu školy a podmienok na zaistenie BOZP od 1. júna 2020 nájdete v prílohe „ZŠ Pohorelá Organizácia a podmienky prevádzky od 1.6.2020“.