Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľby do rady školy

Vážení  rodičia,

 

riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že podľa § 25 ods. 12, písm. a)  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve uplynulo funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy – Rady školy  pri Základnej škole s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá.

 

Riaditeľ školy, na základe prislúchajúcej legislatívy,  vyzýva všetkých rodičov školy k aktívnej účasti na  voľbe 4 členov Rady školy, ktorá sa uskutoční na školskom dvore základnej školy a v materskej škole v termíne

 

MŠ – 20.  september  2021  od 7,30 do 16,00 hod. v priestoroch MŠ,

ZŠ – 14.  september 2021  od 15,30 do 16,30 hod na školskom dvore.

 

Postup voľby členov Rady školy za rodičov:

 

 1. Riaditeľ školy prijíma:

Kandidátov za MŠ do 16.09.2021 do 12,00 hod.,

Kandidátov za ZŠ do 13.09.2021 do 12,00 hod. :

meno, priezvisko navrhovaného kandidáta, trieda, v ktorej má navrhnutý dieťa,

vyjadrenie sa  –  ” súhlasím s návrhom na kandidatúru, môj súhlas je možné

overiť na telefónnom čísle ………………..” .

 • osobne  s písomným vyjadrením súhlasu kandidáta ( viď tlačivo v prílohe a nachádza sa  aj v riaditeľni v škole)
 • kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť          ktorýkoľvek z voličov.

 

 1. Dňa 13.09.2021 (ZŠ) a16.09.2021 (MŠ) riaditeľ školy predloží volebným komisiám:

– informáciu/ zoznam navrhovaných kandidátov.

 

 1. Podmienky  priamej voľby :
 • dňa 20.09.2021 o 7,30 hod. (MŠ) resp. 14.09.2021 o 15,30 hod. (ZŠ) riaditeľ školy otvorí volebný proces za prítomnosti zapisovateľa,  členov volebnej komisie a ostatných oprávnených voličov, všetkých rodičov a oboznámi prítomných o jeho priebehu, následne sa voliči odoberú k svojim triednym učiteľom, kde vykonajú volebný akt,
 • voľby do Rady školy sa uskutočnia za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov, ak sa nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny  nevyžaduje,
 • volebná komisia overí, na základe prezenčnej listiny, počet nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov – rodič, zastupujúci viacero detí, svoju prítomnosť potvrdí na prezenčnej listine v najnižšom ročníku, – predmetný zoznam kandidátov bude prístupný vo vestibule školy a bude sa nachádzať aj pri každom triednom učiteľovi,
 • voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním,
 • pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole,
 • platný hlasovací lístok zástupcov rodičov je ten, na ktorom rodič zakrúžkuje  por. číslo  jedného, dvoch, alebo najviac  troch uchádzačov zo zoznamu kandidátov , ktorí so svojou kandidatúrou súhlasili,
 • platný hlasovací lístok zástupcov rodičov je ten, na ktorom rodič zakrúžkuje  por. číslo   najviac  jedného uchádzača zo zoznamu kandidátov , ktorý so svojou kandidatúrou súhlasil,
 • do Rady školy sú zvolení vo voľbách za členov  tí zástupcovia rodičov žiakov školy , ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov oprávnených voličov,
 • volič MŠ sa pri vstupe do materskej školy zapíše do prezenčnej listiny (rodič, zastupujúci viacero detí, svoju prítomnosť potvrdí na prezenčnej listine len 1-krát), bude oboznámený s priebehom a postupom voľby členom volebnej komisie a následne vykoná hlasovací akt,
 • volič ZŠ sa pri triednom učiteľovi zapíše do prezenčnej listiny (rodič, zastupujúci viacero detí, svoju prítomnosť potvrdí na prezenčnej listine v najnižšom ročníku), bude oboznámený s priebehom a postupom voľby členom volebnej komisie (triedny učiteľ) a následne vykoná hlasovací akt,
 • volič, pred odchodom z triedy,  vloží hlasovací lístok do volebnej urny za prítomnosti členov volebnej komisie (triedneho učiteľa),
 • po skončení volieb volebná komisia zhromaždí všetky hlasovacie lístky a po spracovaní volieb, vyhlási ich výsledky prostredníctvom webovej stránky školy,
 • víťazom sú kandidáti podľa poradia od najvyššieho počtu hlasov, ak nastane rovnosť hlasov, o víťazovi  sa rozhodne žrebovaním (§ 1 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.),
 • riaditeľ  školy  v spolupráci s volebnou komisiou zabezpečí vyhotovenie zápisnice z volieb za prítomnosti jej overovateľov.

 

Písomný súhlas_Rodič_MŠ

Písomný súhlas_Rodič_ZŠ

Volebný poriadok Rady školy pri ZŠ s MŠ Pohorelá

V Pohorelej, 08.09.2021

                                                                                                    Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy