Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznámenie o výsledku pracovného pohovoru „Pomocný vychovávateľ v MŠ“

Oznámenie o výsledku z pracovného pohovoru na obsadenie pozície 

pomocný vychovávateľ v materskej škole ZŠ s MŠ Pohorelá

 

Dátum vyhlásenia výberového procesu: 24. 01. 2022

Dátum a miesto konania pohovoru: 31.01.2022, 14:30 hod. v jedálni ZŠ s MŠ Pohorelá

Pracovné pozície obsadzované výberovým procesom:

 „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“– 100% úväzku.

 

Členmi výberovej komisie boli:

Predseda komisie: Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy,

Členovia komisie: Ing. Jana Tkáčiková – starostka obce, PaedDr. Dagmar Krupová – zástupkyňa riaditeľ pre MŠ.

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopismi a ostatnými požadovanými dokladmi doručené do 31.01.2022 do 11:00 hod. boli zhromaždené a pripravené na posúdenie.

 

Stanovené kritéria hodnotenia:

– vhodnosť osobnosti uchádzača na určenú funkciu,

– skúsenosti s prácou v školstve.

­ 

Priebeh výberového procesu:

Komisia sa oboznámila s doručenými dokladmi a začala pracovný pohovor 31.01.2022 o 14:30 hod. s jednotlivými uchádzačmi, ktorí sa dostavili a predložili všetky požadované doklady. Po pracovnom pohovore s jednotlivými uchádzačmi a na základe stanovených kritérií komisia zvolila víťazného uchádzača.

 

Do výberového procesu na pozíciu „Pomocný vychovávateľ v materskej školesa prihlásilo 15 uchádzačov, z toho 6 uchádzači sa zúčastnili pracovného pohovoru.

 

Na základe pracovného pohovoru z 6 uchádzačov komisia  zvolila do pracovnej pozície „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ v  Základnej škole s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá  pani Annu Laurenčíkovú.

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá

____________________________________________________________________________________________

 

 

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

 

O Z N Á M E N I E

o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície Pomocný vychovávateľ v MŠ.

 

Informácie o pracovnom mieste:

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá

Obsadzovaná pracovná pozícia: pomocný vychovávateľ v materskej škole

Pravdepodobný termín nástupu: 01. 02. 2022

Termín pracovného pohovoru: 31. 01. 2022 o 14:30 hod. v riaditeľni ZŠ s MŠ Pohorelá

Druh pracovného pomeru: na dobu určitú do 31.08.2023

Rozsah úväzku: 100 %

Základná zložka mzdy (v hrubom): 646 € za mesiac (minimálna mesačná mzda)

Náplň (druh) práce

Pomocný vychovávateľ bude podľa pokynov učiteľov MŠ pomáhať pri:
-adaptácii detí na prostredie MŠ
-komunikácii s deťmi a ich zákonnými zástupcami
-prekonávaní jazykových bariér
-činnostiach zabezpečujúcich životosprávu /osobná hygiena, stravovanie, odpočinok/
-zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí počas pobytu vonku a pri napr. sezónnych činnostiach, pri preprave hromadnými                  dopravnými prostriedkami
-udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania
-iných činnostiach súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho programu

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Stredné vzdelanie (vrátane nižšieho stredného odborného vzdelania)

Ďalšie požiadavky a kritériá:

 • Bezúhonnosť – predloží úspešný uchádzač o voľné miesto
 • Zdravotná spôsobilosť – predloží úspešný uchádzač o voľné miesto
 • Znalosť rómskeho jazyka výhodou
 • Úspešný uchádzač absolvuje vzdelávania v Metodicko-pedagogickom centre pre pomocných vychovávateľov v rozsahu 60 hodín vzdelávacieho programu.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. o splnení kvalifikačných predpokladov pre danú pracovnú pozíciu,
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu (§14 zákona č. 18/2018 Z.z.).

 

Dátum a spôsob podania  žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

 • osobne v podateľni školy (ekonómka školy) do 31. 01. 2022 do 11:00 hod,
 • e-mailom na adresu: skola@skolapohorela.sk do 31. 01. 2022 do 11:00 hod ,                                                                                                
 • poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá do 28. 01. 2022.

Pri zasielaní poštou rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke (do 28.01.2022). Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Pracovný pohovor sa uskutoční 31. 01. 2022 o 14:30 hod. v riaditeľni ZŠ s MŠ Pohorelá pred výberovou komisiou.

 

Kontakt: 

Základná škola s materskou školou,

Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá

e-mail: skola@skolapohorela.sk

www.skolapohorela.sk

 

Kontaktná osoba:  

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy

048 / 6196 130

0911 110 295