Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľné pracovné miesto – asistent učiteľa pre žiakov v MŠ

O Z N Á M E N I E
o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície pedagogický asistent učiteľa MŠ
pre národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Informácie o pracovnom mieste:
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá
Organizačný útvar: Materská škola
Obsadzovaná pracovná pozícia: pedagogický asistent učiteľa MŠ
Pravdepodobný termín nástupu: 01. 09. 2020
Druh pracovného pomeru: na dobu určitú pravdepodobne do 31. augusta 2022
Rozsah úväzku: 100 %
Odmeňovanie v zmysle zákona 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2019 Z. z.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, čo znamená:

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31.08.2010.

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• ovládanie štátneho jazyka,
• bezúhonnosť ( čestné prehlásenie doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
• zdravotná spôsobilosť (lekárske potvrdenie doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
• pedagogická prax je vítaná.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. o splnení kvalifikačných predpokladov pre danú pracovnú pozíciu,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum a spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
Pri zasielaní poštou rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke (do 24.08.2020 vrátane).
e-mailom na adresu: riaditelka@zspohorela.edu.sk do 24. 08. 2020,
osobne do poštovej schránky školy alebo v podateľni školy (ekonómka školy, riaditeľstvo) do 24. 08. 2020, Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, uskutoční sa 27. 08. 2020 o 14:00 hod. v riaditeľni ZŠ s MŠ Pohorelá pred výberovou komisiou.

Kontakt:
Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
e-mail: riaditelka@zspohorela.edu.sk
www.zspohorela.edu.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
048 / 6196 130
0911 110 295