Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pohorelá

Správa

z voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá.

 

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Voľby jedného zástupcu pedagogických zamestnancov materskej školy sa uskutočnili 20.09.2021 v priestoroch materskej školy od 07:30 do 15:00 hod.

Hlasovací lístok obsahoval mená 3 pedagogických zamestnancov materskej školy, ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá a ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou. Voľby prebiehali tajným hlasovaním, zakrúžkovaním najviac  jedného kandidáta.

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 5

Počet platných hlasovacích lístkov:  5

Výsledky volieb:

  1. Anna Krešáková  – 4 hlasy.

 

Nepedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ Pohorelá

Voľby jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ sa uskutočnili 20.09.2021 v priestoroch školy od 07:30 do 15:00 hod.

Hlasovací lístok obsahoval mená všetkých nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ (12), ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá a ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou. Voľby prebiehali tajným hlasovaním, zakrúžkovaním najviac  jedného kandidáta.

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 12

Počet platných hlasovacích lístkov:  12

Výsledky volieb:

  1. Ing. Marcela Frajtová       11 hlasov.

 

Rodičia MŠ

Voľby jedného zástupcu rodičov žiakov materskej školy sa uskutočnili 20.09.2021 v priestoroch materskej školy od 7:00 do 16:00 hod.

Hlasovací lístok obsahoval mená 3 navrhnutých rodičov žiakov materskej školy, ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá a ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou. Volieb sa zúčastnilo 29 zo 40 oprávnených voličov, čo bola nadpolovičná väčšina. Voľby prebiehali tajným hlasovaním, zakrúžkovaním najviac  jedného kandidáta.

Počet oprávnených voličov:                 40

Počet vydaných hlasovacích lístkov:  29

Počet platných hlasovacích lístkov:   29

Výsledky volieb:

  1. Ing. Marianna Šramková        13 hlasov.

 

Pedagogickí zamestnanci ZŠ

Voľby jedného zástupcu pedagogických zamestnancov základnej školy sa uskutočnili 16.09.2021 v priestoroch zborovne základnej školy od 7:30 do 15:30 hod.

Hlasovací lístok obsahoval mená 3 navrhnutých pedagogických zamestnancov základnej školy, ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá a ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou. Voľby prebiehali tajným hlasovaním, zakrúžkovaním najviac  jedného kandidáta.

Počet oprávnených voličov:                            25

Počet vydaných hlasovacích lístkov:             25

Počet platných hlasovacích lístkov:               25

Počet neplatných hlasovacích lístkov             0

Výsledky volieb:

 1. Mgr. Ivana  Datková                11 hlasov.

 

Rodičia ZŠ

Voľby troch zástupcov rodičov žiakov základnej školy sa uskutočnili 14.09.2021 v priestoroch základnej školy od 15:30 do 16:30 hod.

Keďže sa podľa prezenčnej listiny na voľbách nezišla nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov, riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá, Mgr. Jozef Šajša, vyhlásil opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovanej voľbe podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. Opakovanej voľby sa podľa prezenčnej listiny zúčastnilo 55 prítomných oprávnených voličov.

Hlasovací lístok obsahoval mená 4 navrhnutých rodičov žiakov základnej školy, ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá a ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou.

Voľby prebiehali tajným hlasovaním, zakrúžkovaním najviac  troch kandidátov.

Počet prítomných oprávnených voličov :     55

Počet vydaných hlasovacích lístkov:             55

Počet platných hlasovacích lístkov:              55

Výsledky volieb:

 1. Jana Birková                                        36 hlasov,
 2. Mgr. Ivana Vojtko Kubandová     35 hlasov,
 3. Mgr. Jana Vojtková                           34 hlasov.

 

Právoplatne zvolení členovia na obdobie 10/2021 – 10/2025

do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá sú:

  1. Anna Krešáková                                         zástupca pedagógov MŠ
  2. Mgr. Ivana Datková                                  zástupca pedagógov ZŠ
  3. Ing. Marcela Frajtová                              zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
  4. Mgr. Jana Vojtková                                  zástupca rodičov ZŠ
  5. Mgr. Ivana Vojtko Kubandová           zástupca rodičov ZŠ
  6. Jana Birková                                             zástupca rodičov ZŠ
  7. Ing. Marianna Šramková                      zástupca rodičov MŠ

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá