Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Úspech v okresnom kole OSJL

 

 

 

 

Slovo zachytí, skutok utvrdí človeka…

ĽUDOVÍT ŠTÚR

 

 

 

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry

OSJL je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných a stredných škôl. Je založená na systematickej práci s talentovanými žiakmi. Organizuje sa každoročne ako predmetová postupová súťaž jednotlivcov – žiakov základných a stredných škôl.

Je náročná, má tri časti a vyžaduje nielen rozsiahle jazykové a literárne vedomosti a zručnosti, ale aj značné štylistické a rečnícke schopnosti.

Školské kolo 15. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo 13.10.2022.

Písomnú časť tvoril jednotný online test s rozličnými typmi úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou. Zamerané boli na prácu s textom, čítanie s porozumením, overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry. Čas na vypracovanie online testu (25 úloh) bol maximálne 35 minút.

Druhou časťou bola tvorba vlastného textu, resp. transformácia textu, v ktorej žiaci preukázali schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality.

Ústnu časť tvorila samostatná príprava a prednesenie rečníckeho prejavu na zadanú tému s uplatnením prvkov verbálnej i neverbálnej komunikácie.

Dvanásti žiaci IX. A triedy si zmerali sily v znalosti materinského jazyka, v jazykových, štylistických a literárnych zručnostiach, v rétorike. Písali online test, absolvovali aj ďalšie časti súťaže (tvorba/transformácia textu, rečnícky prejav).

Úspešnými riešiteľmi školského kola OSJ sa stali títo žiaci:

  1. Bernadičová, M. Kuklica, K. Mikolajová, K. Pinčiarová, V. Pompurová, K. Součeková, J. Šajša, N. Vojtková.

Umiestnili sa nasledovne:1.miesto – Karolína Mikolajová

2.miesto – Jozef Šajša

3.miesto – Nina Vojtková

Do okresného kola postúpila Karolína Mikolajová, ktorá našu školu reprezentovala výborne. 10. novembra 2022 v CVČ v Brezne sa stala úspešnou riešiteľkou okresného kola OSJL v kategórii C a umiestnila sa na krásnom 2. mieste.

 

Mgr. Mária Skladaná