Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Gerbócova literárna Snina

V minulom školskom roku 2014/15 prihlásila do literárnej súťaže „Gerbócova literárna Snina“ p. uč. Mgr. Ľ. Vaculčiaková žiačku Petru Kantorisovú (V.A), ktorá bola v tom čase členkou literárno-etického krúžku. Do súťaže poslala viaceré práce. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 27. novembra 2015 o 17:00 hodine v kaštieli v Snine. Práce sa vyhodnocovali počas letných prázdnin.

Gratulujeme P. Kantorisovej, ktorá v 1. kategórii v poézii získala krásne 3. miesto. Porota o jej tvorbe povedala: „Báseň (podobne ako 4 riekanky a ďalšia báseň) vtipne spracúva tradičnú prírodnú tematiku. Báseň Voľba kráľa inovuje motív voľby kráľa zvierat do komickej pointy, rytmicky je vystavaná primerane veku autorky.“

Zopár informácií o tejto súťaži:
1. Gerbócova literárna Snina je súťaž určená autorom poézie, prózy a eseje bez vekového obmedzenia, rozdelená do kategórií.
2. Môžu sa na nej zúčastniť autori s príspevkami, ktoré neboli dosiaľ publikované. Zúčastniť sa môžu aj autori, ktorí boli v predchádzajúcich ročníkoch odmenení cenou alebo čestným uznaním.
3. Súťaž je neanonymná.
4. Práce musia byť predložené v slovenskom jazyku.
5. Zaslané práce budú rozdelené do troch skupín (autori poézie, prózy, eseje) a každá skupina sa hodnotí v štyroch kategóriách.
Kategória A: žiaci 1. – 4. ročníka základných škôl
Kategória B: žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií (prima -kvarta)
Kategória C: študenti stredných škôl, gymnázií a osemročných gymnázií (kvinta-oktáva)
Kategória D: dospelí bez obmedzenia veku (vrátane študentov vysokých škôl)

Ďakujeme p. uč. Mgr. Ľ. Vaculčiakovej za prípravu žiačky na súťaž a P. Kantorisovej za reprezentáciu školy!