Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Spoznávaj vedu,o.z.

Dňa 11. 5.2016 sa na našej škole uskutočnila Putovná výstava – Fyzikálnych pokusov. Cieľom tejto putovnej výstavy fyzikálnych pokusov je skúmať, experimentovať so zákonmi fyziky, ktoré sa stanú pochopiteľnejšie aj pre žiakov, ktorí sa neradi učia. Fyzika sa nedá vysvetliť len slovami, obrázkami, ale nevyhnutný je zaujímavý experiment. Experiment oživí celý vyučovací proces. Žiaci ho majú radi a dokonca ho aj prežívajú. Dôjde k lepšiemu a hlbšiemu pochopeniu pozorovaného javu. Cieľom tohto projektu je vybudovanie pozitívneho postoja žiakov k predmetu fyzika.

Mnohým mladým poslucháčom, ale aj mnohým rodičom sa zdá dnešná školská fyzika ako niečo zastarané a odtrhnuté od bežného života. Možno je to dôsledok školskej fyziky, kde sa spomínajú mnohé zákonitosti objavené pred stáročiami a kde sa používa veľa matematiky, ktorá v mnohom potláča fyzikálnu podstatu problému.

Táto výstava prišla s ponukou pokúsiť sa na jednoduchých experimentoch vychádzajúcich z bežnej praxe poukázať na skutočnosť, že veľká časť dnešnej populácie si už vôbec neuvedomuje, že mnohé činnosti, ktoré vykonáva, sú založené na fyzikálnych princípoch a aj tie najdokonalejšie prístroje sú mnohokrát založené na úplne jednoduchých fyzikálnych princípoch. Putovná výstava – fyzikálnych pokusov je vhodná pre žiakov 1 a 2 stupňa.

Žiaci mali možnosť vidieť a sami realizovať množstvo zaujímavých fyzikálnych pokusov. Spoznávať a overovať : zákonitosti trenia, účinky tlaku, prúdenia vzduchu, dozvedieť sa niečo o kinetickej energii a ťažisku telesa. A to zďaleka nie je všetko. Žiakov najviac zaujalo, ako sa obyčajná slamka dokáže zmeniť na hudobný nástroj, za akých podmienok dokáže plechovka stáť na hrane, ako udržať šesť klincov na hrote jedného, ako sa rukavica sama nafúkne, či čajové vrecúško ktoré sa zmenilo na teplovzdušný balón. Žiaci si ani neuvedomili, ako čas rýchlo ubehne a že sa hravou formou naučili rôzným zákonitostiam fyziky .

Ďakujeme koordinátorke projektu p. Fekečovej za pútavu ukážku fyzikálnych pokusov!