Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľby do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pohorelá

Vážení rodičia

Riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že podľa § 25 ods. 12, písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, k 21.01.2017 uplynie funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy – Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá.

Riaditeľ školy, na základe prislúchajúcej legislatívy, vyzýva všetkých rodičov školy k aktívnej účasti na voľbe 4 členov Rady školy, ktorá sa uskutoční v kmeňových triedach základnej a materskej školy v termíne

MŠ – 12. december 2016 od 7,30 do 16,00 hod.,
ZŠ – 13. december 2016 od 14,30 do 16,00 hod.

Postup voľby členov Rady školy za rodičov:

1. Riaditeľ školy prijíma:
Kandidátov za MŠ do 9.12.2016 do 12,00 hod.,
Kandidátov za ZŠ do 12. 12. 2016 do 12,00 hod. :

• na mailovej adrese zspohorela@stonline.sk :
meno, priezvisko navrhovaného kandidáta, trieda, v ktorej má navrhnutý dieťa,
vyjadrenie sa – ” súhlasím s návrhom na kandidatúru, môj súhlas je možné
overiť na telefónnom čísle ………………..” .
• osobne s písomným vyjadrením súhlasu kandidáta ( viď tlačivo v prílohe a nachádza sa aj v riaditeľni v škole)
• kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov.

2. Dňa 9. 12. 2016 o 16,00 hod. resp. 12.12.2016 o 14,30 hod. riaditeľ školy predloží volebným komisiám:
– informáciu/ zoznam navrhovaných kandidátov.

3. Podmienky priamej voľby :

• dňa 12.12.2016 o 7,30 hod. (MŠ) resp. 13.12.2016 o 14,30 hod. (ZŠ) riaditeľ školy otvorí volebný proces za prítomnosti zapisovateľa, členov volebnej komisie a ostatných oprávnených voličov, všetkých rodičov a oboznámi prítomných o jeho priebehu, následne sa voliči odoberú do svojich kmeňových tried, kde vykonajú volebný akt,

• voľby do Rady školy sa uskutočnia za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov, ak sa nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje,

• volebná komisia overí, na základe prezenčnej listiny, počet nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov -rodič, zastupujúci viacero detí, svoju prítomnosť potvrdí na prezenčnej listine v najnižšom ročníku, – predmetný zoznam kandidátov bude prístupný vo vestibule školy a bude sa nachádzať aj v každej kmeňovej triede,

• voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním,

• pri voľbe zástupcu rodičov do orgánu školskej samosprávy môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole,

• platný hlasovací lístok zástupcov rodičov ZŠ je ten, na ktorom rodič zakrúžkuje por. číslo jedného, dvoch, alebo najviac troch uchádzačov zo zoznamu kandidátov , ktorí so svojou kandidatúrou súhlasili,
• platný hlasovací lístok zástupcov rodičov MŠ je ten, na ktorom rodič zakrúžkuje por. číslo najviac jedného uchádzača zo zoznamu kandidátov , ktorý so svojou kandidatúrou súhlasil,
• do Rady školy sú zvolení vo voľbách za členov tí zástupcovia rodičov žiakov školy , ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov oprávnených voličov,

• volič MŠ sa pri vstupe do materskej školy zapíše do prezenčnej listiny (rodič, zastupujúci viacero detí, svoju prítomnosť potvrdí na prezenčnej listine len 1-krát), bude oboznámený s priebehom a postupom voľby členom volebnej komisie a následne vykoná hlasovací akt,

• volič ZŠ sa pri vstupe do kmeňovej triedy zapíše do prezenčnej listiny (rodič, zastupujúci viacero detí, svoju prítomnosť potvrdí na prezenčnej listine v najnižšom ročníku), bude oboznámený s priebehom a postupom voľby členom volebnej komisie (triedny učiteľ) a následne vykoná hlasovací akt,

• volič, pred odchodom z triedy, vloží hlasovací lístok do volebnej urny za prítomnosti členov volebnej komisie (triedneho učiteľa),

• volebná komisia zhromaždí všetky hlasovacie lístky a po spracovaní volieb, vyhlási ich výsledky prostredníctvom webovej stránky školy,

• víťazom sú kandidáti podľa poradia od najvyššieho počtu hlasov, ak nastane rovnosť hlasov, o víťazovi sa rozhodne žrebovaním (§ 1 ods. 9 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z.),

• riaditeľ školy v spolupráci s volebnou komisiou zabezpečí vyhotovenie zápisnice z volieb za prítomnosti jej overovateľov.

V Pohorelej, 22.11.2016
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy