Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

O Z N Á M E N I E

o voľnom pracovnom mieste na obsadenie funkcie učiteľ 1. stupeň – nultý ročník

Informácie o pracovnom mieste:
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
Obsadzovaná pracovná funkcia: učiteľ nultého ročníka
Termín nástupu: 01. 08. 2015
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.07.2015
Rozsah úväzku: 100%
Počet žiakov školy: 217

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• spôsobilosť na právne úkony
• vek nad 18 rokov
• Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním – vysokoškolské II. stupňa

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• ovládanie štátneho jazyka,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• výhodou sú skúsenosti s prácou so žiakmi zo SZP a s ŠVVP.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe.

Dátum a spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
• osobne v podateľni školy,
• poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878, 976 69 Pohorelá
• e-mailom na adresu: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk
do 31. 07. 2015 do 10:00 hod. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt:
Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 878,
976 69 Pohorelá
e-mail: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk
www.zspohorela.edu.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
048 / 6196 130
0911 110 295