Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Beseda s dopravným policajtom

V dnešnej dobe číha na našich cestách veľmi veľa nebezpečenstiev. Dopravných nehôd pribúda. S cieľom predchádzať nehodovosti pozvali sme do našej školy vo štvrtok 23. marca 2017 na besedu pani por. PhDr. Slávku Piliarovú z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Brezne. Prišla žiakom nielen porozprávať, ale aj naučiť žiakov, ako sa majú správať a riadiť v cestnej doprave.

Druhá vyučovacia hodina patrila žiakom 8.A a 7.B triedy, ktorá prebiehala nekonvenčným spôsobom. Žiaci riešili rôzne úlohy prostredníctvom pracovného zošita. Jednotlivé otázky boli prednášajúcou dopĺňané mnohými informáciami, takže žiaci získali celostný obraz o policajných zložkách a ich úlohe, o pravidlách a bezpečnom správaní sa chodcov i vodičov motorových vozidiel na cestných komunikáciách. Prednášajúca príslušníčka polície ocenila znalosti našich žiakov, ich záujem o danú problematiku, ktorá je v živote každého z nás neustále aktuálna. Beseda prebiehala v príjemnej tvorivej atmosfére a bola zaujímavým obohatením vyučovania.

Na tretej vyučovacej hodine sa v regionálnej učebni stretli žiaci 5.A a 6.A triedy, kde museli riešiť rôzne dopravné situácie na cestnej komunikácii. V triede boli pripravené rôzne dopravné značky, semafory a žiaci mali reflexné vesty. Porozprávala žiakom o dopravných nehodách, ktoré spôsobujú chodci, ale i cyklisti. Aj chodci musia dodržiavať určité pravidlá. Medzi deťmi zisťovala, čo znamenajú niektoré dopravné značky, čo deti vedeli. Na záver žiaci dostali policajný kalendárik.

Dopravná výchova je dlhodobý proces a len poctivá a cieľavedomá práca môže znamenať úspech v podobe dobrých výsledkov. Musíme sa zamerať na výchovu duchovne krásnej, telesne zdatnej, vyspelej mládeže, ale zároveň aj takej, ktorá je schopná chrániť sa pred úrazmi zapríčinenými premávkou na cestách a z hľadiska svojich potrieb šikovne využívať rozvoj motorizmu vo svoj prospech.

Ďakujeme p. por. PhDr. Slávke Piliarovej za výborne odprezentovanú besedu o dopravnej výchove, p. uč. Mgr. Mariane Krupovej za vybavenie besedy a všetkým učiteľom PK spoločenské vedy, ktorí sa zúčastnili tejto besedy.

(Mgr. M. Krupová, Mgr. M. Skladaná)