Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
Voľné pracovné miesto
Odborný zamestnanec v kategórii školský špeciálny pedagóg pre NP „ Škola otvorená všetkým “. s nástupom od 1. 9. 2018.

Kvalifikačné predpoklady:

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – ( Príloha č. 2 prvý diel – časť II):

v študijnom odbore špeciálna pedagogika,

v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,

v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Prihlášku doloženú o:
1. Fotokópie dokladov o vzdelaní ( overené )
2. motivačný list
3. profesijný životopis

zasielajte na adresu:
ZŠ s MŠ Pohorelá,
Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
do 24. 08. 2018 ( rozhodujúci je dátum podania na Slovenskej pošte ),
s označením na obálke „ špeciálny pedagóg “.

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť na prácu

Pri vzniku pracovného pomeru úspešný uchádzač ďalej predloží:
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• potvrdenie lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti na prácu

Predpokladaný termín výberového konania:
27.08.2018 o 10:00 hod. v riaditeľni ZŠ s MŠ Pohorelá

Predpokladaná doba trvania pracovného pomeru:
do 30.06.2019

Kontakt:
Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 878/159,
976 69 Pohorelá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
048 / 6196 130
0911 110 295