Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste Pedagogický asistent učiteľa

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
Voľné pracovné miesto
Pedagogický zamestnanec v kategórii pedagogický asistent učiteľa pre NP „ Škola otvorená všetkým “. s nástupom od 1. 9. 2018.

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,

Prihlášku doloženú o:
1. Fotokópie dokladov o vzdelaní ( overené )
2. motivačný list
3. profesijný životopis

zasielajte na adresu:
ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
do 24. 08. 2018 ( rozhodujúci je dátum podania na Slovenskej pošte ),
s označením na obálke „ Asistent učiteľa “.

Ďalšie požiadavky a kritériá:

• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť na prácu

Pri vzniku pracovného pomeru úspešný uchádzač ďalej predloží:
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• potvrdenie lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti na prácu

Predpokladaný termín výberového konania:
27.08.2018 o 10:00 hod. v riaditeľni ZŠ s MŠ Pohorelá

Predpokladaná doba trvania pracovného pomeru:

do 30.06.2019

Kontakt:

Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 878/159,
976 69 Pohorelá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
048 / 6196 130
0911 110 295