Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohoreá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební

Hlavným cieľom je „Vytvorenie efektívneho prostredia a podmienok pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Pohorelá“, ktorá je miestom realizácie projektu. Hlavný cieľ je plne v súlade so špecifickým cieľom výzvy 2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, Prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.
Celkový výška oprávnených výdavkov projektu:              199.731,39 EUR
Schválená výška nenávratného finančného príspevku:  189.744,82 EUR
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov:                     9.986,57 EUR
Projekt rieši rekonštrukciu a zlepšenie technického vybavenia:
 1. jednej jazykovej učebne,
 2. dvoch prírodovedných učební,
 3. jednej polytechnickej učebne,
 4. jednej učebne IKT
Realizácia projektu je rozdelená do 6 samostatných hlavných aktivít.
 1. Rekonštrukcia a zlepšenie technického stavu jazykovej učebne – vznikne z bežnej triedy, ktorá slúži na delené hodiny. Jej realizáciou vznikne jazykové laboratórium, ktoré bude disponovať nasledovným vybavením:
 • Učiteľská stanica – notebook/PC
 • Učiteľská riadiaca stanica, riadiaci softvér, slúchadlá s mikrofónom a zariadenie pre prenos a konverziu signálu do žiackych staníc
 • Riadiaci software
 • Žiacka stanica (16ks)
 • Pracovisko učiteľa
 • Žiacky stôl (8ks)
 • Stolička/taburet pre žiaka (16ks)
 1. Zlepšenie technického stavu fyzikálno-chemickej učebne – existujúca učebňa FYZ/CH. Jedná sa o obstaranie nasledovných didaktických pomôcok pre fyziku:
 • Interfejs na zber dát s príslušenstvom – učiteľ
 • SW k iterfejsu – multilicencia
 • Sada senzorov pre fyziku – učiteľ
 • Učiteľská termodynamická sada
 • Sada laboratórnych podnosov – učiteľ
 • Sada pre termodynamiku s príslušenstvom – učiteľ
 • Učiteľská mechanická sada
 • Multifunkčný model mechanického auta – učiteľ
 • Sada objem a hmotnosť – učiteľ
 • Sada kladiek s príslušenstvom – učiteľ
 • Sada kvapalinových baroskopov s príslušenstvom – učiteľ
 • Sada ručných vývev s príslušenstvom – učiteľ
 • Učiteľská optická sada
 • Učiteľská sada na miešanie farieb
 • Učiteľská elektromagnetická sada
 • Prístroj na výrobu vysokého DC napätia – učiteľ
 • Prístroj na indikáciu napätí s príslušenstvom – učiteľ
 • Vizualizér
 • Sada ochranných prostriedkov pre učiteľa
 • Súbor spotrebného materiálu a vybavenia pre učiteľa
 • Interfejs na zber dát s príslušenstvom – žiak
 • Sada senzorov pre fyziku – žiak
 • Sada žiackych termodynamických súprav
 • Sada tácok – žiak
 • Skupinová sada pre termodynamiku s príslušenstvom – žiak
 • Sada žiackych mechanických súprav
 • Multifunkčný model mechanického auta – žiak
 • Sada objem a hmotnosť – žiak
 • Sada kladiek s príslušenstvom – žiak
 • Sada kvapalinových baroskop s príslušenstvom – žiak
 • Ručná výveva s príslušenstvom – žiak
 • Sada žiackych optických súprav
 • Žiacka elektrotechnická súprava
 • Sada žiackych elektromagnetických súprav
 • Sada zdrojov bezpečného napätia a prúdu – žiak
 • Prístroj na indikáciu napätí s príslušenstvom – žiak
 • Sada ochranných prostriedkov – žiak
 • Sada spotrebného materiálu – žiak
Jedná sa o obstaranie nasledovných didaktických pomôcok pre chémiu:
 • Digitálna učiteľská váha
 • Sada laboratórnych stojanov s príslušenstvom – učiteľ
 • Sada chemických kahanov s príslušenstvom – učiteľ
 • Stojan na sušenie chemického skla a pomôcok – učiteľ
 • Sada laboratórnych podnosov – učiteľ
 • Triedna sada nástenných chemických tabúľ – učiteľ
 • Sada 3D modelov na chémiu – učiteľ
 • Prístroj na určenie pH s príslušenstvom – učiteľ
 • Ekologická sada s príslušenstvom – učiteľ
 • Sada ochranných prostriedkov – učiteľ
 • Sada laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok – učiteľ
 • Súbor chemikálií pre učebňu biochémie – učiteľ
 • Sada spotrebných materiálov a vybavenia – učiteľ
 • Sada senzorov pre biochémiu – učiteľ
 • Sada digitálnych žiackych váh
 • Sada laboratórnych stojanov s príslušenstvom – žiak
 • Sada chemických kahanov s príslušenstvom – žiak
 • Sada tácok – žiak
 • Sada prístrojov na určenie pH s príslušenstvom – žiak
 • Ekologická sada s príslušenstvom – žiak
 • Sada 3D modelov na chémiu – žiak
 • Sada ochranných prostriedkov – žiak
 • Sada laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok – žiak
 • Súbor spotrebného materiálu a vybavenia – žiak
 • Sada senzorov pre biochémiu/chémiu – žiak
 • Školský mikroskop – žiak
 1. Zlepšenie technického stavu Biologickej učebne – existujúca učebňa BIO. Jedná sa o obstaranie nasledovného nábytku a didaktických pomôcok:
 • Bezpečnostná skriňa na chemikálie
 • Žiacky laboratórny stôl (12ks)
 • Laboratórna stolička pre žiaka (24ks)
 • Učiteľský biologický mikroskop
 • Triedna sada nástenných biologických tabúľ
 • Triedna sada anatomických modelov
 • Triedna sada botanických modelov
 • Triedna sada zoologických modelov
 • Triedna sada biologických modelov
 • Resuscitačná figurína na CPR
 • Model na nácvik Heimlichovho manévru
 • Model na nácvik  CPR – novorodenec
 • Kostra človeka – model
 • Triedna sada pre simuláciu úrazov
 • Sada mikropreparátov – učiteľ
 • Sada preparačných nástrojov s príslušenstvom – učiteľ
 • Sada lúp na pozorovanie prírody – učiteľ
 • Sada ochranných prostriedkov pre učiteľa
 • Sada planktónových sietí – učiteľ
 • Sada kľúčov na určovanie – učiteľ
 • Sada spotrebného materiálu a vybavenia – učiteľ
 • Sada senzorov pre biochémiu – učiteľ
 • Digitálna učiteľská váha
 • Vizualizér
 • Sada žiackych mikroskopov
 • Sada mikropreparátov – žiak
 • Sada preparačných nástrojov s príslušenstvom – žiak
 • Sada lúp na pozorovanie prírody – žiak
 • Sada ochranných prostriedkov – žiak
 • Sada planktónových sietí – žiak
 • Sada kľúčov na určovanie – žiak
 • Sada spotrebného materiálu a vybavenia – žiak
 • Sada senzorov pre biochémiu/biológiu – žiak
 • Sada digitálnych váh – žiak
 1. Rekonštrukcia a zlepšenie technického stavu polytechnickej učebne pre kovovýrobu  a drevovýrobu. Jedná sa o obstaranie nasledovného nábytku a didaktických pomôcok:
 • Učiteľská katedra  so stoličkou
 • Pracovisko učiteľa
 • Kovové skrine na odkladanie náradia
 • Pracovisko žiaka na obrábanie dreva
 • Pracovisko žiaka na obrábanie kovu
 • Stolička kovová, otočná (16ks)
 • Sada dielenských meradiel s príslušenstvom
 • Sada ručného náradia s príslušenstvom
 • Sada akumulátorového náradia
 • Sada náradia pre elektroniku s príslušenstvom
 • Sada montážneho náradia pre vodoinštaláciu
 • Súprava základného murárskeho, stavebného a maliarskeho náradia s príslušenstvom
 • Mikrospájkovačka s príslušenstvom
 • Sada nožníc na strihanie plechu s príslušenstvom
 • Sada teplovzdušných pištolí s príslušenstvom
 • Vypalovačka do dreva
 • Sada zverákov s príslušenstvom
 • Sada univerzálnych meracích prístrojov
 • Sada na meranie spotreby el. energie
 • Sada na znázornenie bezpečného využitia elektrickej energie v domácnosti
 • Sada na znázornenie pravouhlého premietania
 • Sada na znázornenie skleníkového efektu
 • Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie
 • Sada na využitie obnoviteľnej energie
 • Sada na znázornenie vodovodného systému
 • Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a prevodov
 • Prístroj detekujúci hladinu hluku
 • Triedna sada nástenných tabúľ pre polytechniku
 • Sada na obrábanie dreva s príslušenstvom
 • Sada na obrábanie kovu a plastov s príslušenstvom
 • Sada pre robotické programovanie
 • Sada vzorkovníc základných druhov technických materiálov
 • Sada ochranných prostriedkov
 • Triedny súbor spotrebného materiálu súbor
 • Stolárska hoblica
 • Regále na materiál a výrobky
 1. Rekonštrukcia a zlepšenie technického stavu IKT učebne – notebooky. Škola má v pláne zakúpiť:
 • Interaktívny projektor, držiak, SW k interaktívnemu projektoru, montážna sada
 • Projekčná tabuľa
 • PC set pre učiteľa
 • Notebook  pre žiaka (16ks)
 • 3D tlačiareň, softvér
 • Žiacky stôl (16ks)
 • Stolička/taburet pre žiaka (16ks)
 • Pracovisko učiteľa
 • Operačný systém, balík MS Office, ďalší e-learning softvér
 1. Stavebno-technické úpravy učební
 • Stavebné úpravy v jazykovej učebni – rekonštrukcia učebne a podláh, oprava elektroinštalácie
 • Stavebné úpravy v polytechnickej učebni – prerobenie podlahy, zdravotechnika, vymaľovanie a elektroinštalácia
 • Stavebné úpravy v IKT učebni – oprava a výmena podlahy, vymaľovanie, elektroinštalácia a elektrorevízia