Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Riaditeľské voľno 29.októbra 2018

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa poskytuje z organizačných dôvodov

riaditeľské voľno dňa 29. októbra 2018 (pondelok).

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

Vyučovanie začína v pondelok 05. 11. 2018.

V Pohorelej dňa 25. 10. 2018

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy