Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznámenie o výsledkoch z výberového konania pre projekt ŠOV

Oznámenie
o výsledkoch z výberového konania
na pracovné pozície pre národný projekt „Škola otvorená všetkým“
zo dňa 30. 11. 2018

Po vyhodnotení výsledkov komisie výberového konania oznamujeme, že:
– do výberového konania na pozíciu „Školský špeciálny pedagóg resp. Sociálny pedagóg“ sa prihlásil 1 uchádzač, kvalifikačné predpoklady splnil 1 uchádzač.
Výberová komisia odporučila riaditeľovi školy vymenovať na pozíciu „Sociálny pedagóg“ Mgr. Martinu Tlučákovú.

– do výberového konania na pozície „Pedagogický asistent učiteľa“ sa prihlásilo 7 uchádzačov, kvalifikačné predpoklady splnilo 7 uchádzačov.
Hlasovaním výberovej komisie bola na pozíciu „Pedagogický asistent učiteľa“ zvolená Bc. Andrea Kriaková.

Uvedené pracovné pozície budú obsadené od 08.01.2019.

Všetkým uchádzačom ďakujeme za účasť na výberovom konaní.

V Pohorelej, dňa 30. 11. 2018

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy