Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľné pracovné miesto – asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

O Z N Á M E N I E

o voľnom pracovnom mieste na obsadenie pozície pedagogický asistent učiteľa ZŠ
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na rok 2020.

Informácie o pracovnom mieste:

Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá
Obsadzovaná pracovná pozícia: pedagogický asistent učiteľa ZŠ pre žiakov so ZZ
Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 338/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pravdepodobný termín nástupu: 09. 03. 2020
Termín pracovného pohovoru: 04. 03. 2020 o 14:30 hod. v riaditeľni ZŠ s MŠ Pohorelá
Druh pracovného pomeru: na dobu určitú (po dobu financovania zo zdrojov MŠVVaŠ SR)
Rozsah úväzku: 100 %
Počet žiakov školy: 233

Požadované kvalifikačné predpoklady:

• spôsobilosť na právne úkony,
• vek nad 18 rokov,
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ čo znamená:

Vysokoškolské vzdelanie prvého
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31.08.2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61 ods. 8 do 31.12.2016.

Ďalšie požiadavky a kritériá:

• ovládanie štátneho jazyka,
• bezúhonnosť (odpis z registra trestov doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
• zdravotná spôsobilosť (lekárske potvrdenie doložiť v prípade úspechu vo výberovom procese),
• výhodou je pedagogická prax.

Zoznam požadovaných dokladov:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, resp. o splnení kvalifikačných predpokladov pre danú pracovnú pozíciu,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum a spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:

• osobne v podateľni školy (ekonómka školy) do 28. 02. 2020 do 12:00 hod,
• e-mailom na adresu: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk do 28. 02. 2020 do 12:00 hod,
• poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
Pri zasielaní poštou rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke (do 28.02.2020).
Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

Pracovný pohovor sa uskutoční 04. 03. 2020 o 14:30 hod. v riaditeľni ZŠ s MŠ Pohorelá pred výberovou komisiou.

Kontakt:

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá
e-mail: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk
www.zspohorela.edu.sk

Kontaktná osoba:

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
048 / 6196 130
0911 110 295