Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Informácie k dištančnému vzdelávaniu žiakov

Vážení rodičia, milí žiaci,

od pondelka 26.10.2020 sa žiaci 5. – 9. ročníka vzdelávajú z domu – dištančne.

Škola zatiaľ využíva všetky dostupné možnosti na dištančné vzdelávanie žiakov. Online vyučovanie je zabezpečené aj cez portál Bezkriedy.sk, Internetovej žiackej knižky, e-mailom, facebookom, cez messenger, prostredníctvom Programu Alf. Vzhľadom na technické možnosti internetového pripojenia v našej obci a materiálneho vybavenia všetkých žiakov sme sa rozhodli komunikovať práve cez vyššie spomenuté platformy.
Pracujeme však aj na zavedení platformy MS Teams pre pedagógov a aj pre žiakov.

Uvedomujeme si náročnosť dištančného vzdelávania, ktoré však tak, ako aj vzdelávanie v škole nie je možné bez spolupráce pedagógov a rodičov. Každý rodič si svoje dieťa pozná a vie, kde sú jeho rezervy. Žiak potrebuje pomoc, individuálny prístup.
V prípade akýchkoľvek problémov Vám pedagogickí zamestnanci ochotne vysvetlia akékoľvek nejasnosti ohľadom dištančného vzdelávania v jednotlivých predmetoch.

Ak žiak nemôže pracovať z domu elektronicky, treba o tom informovať príslušného triedneho učiteľa. Dohodneme sa na spôsobe preberania učebných materiálov v tlačenej podobe a následne ich distribúcii späť do školy po ich vypracovaní.

Kontakty na všetkých vyučujúcich sa nachádzajú na web-stránke v zozname zamestnancov.

Žiaci sú povinní pracovať podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.

Prosíme všetkých žiakov 2. stupňa, aby k dištančnému vzdelávaniu pristupovali zodpovedne, je to dôležité pre ich úspešné vzdelávanie.

Prajeme všetkým veľa trpezlivosti a úspechov vo vzdelávaní, hlavne veľa zdravia.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá