Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Pedagogický deň pre pedagogických zamestnancov predprimárneho vzdelávania v okrese Brezno pod záštitou organizácie OMEP – sekcia Brezno a Spoločnosti pre predškolskú výchovu Brezno

V čase jarných prázdnin, 20. februára 2024, Materská škola Boženy Němcovej v Brezne vítala namiesto detí vyše päťdesiat pani učiteliek, ktoré sa na pôde školy stretli so zámerom rozvíjať a rozširovať svoje teoretické vedomosti i praktické zručnosti orientujúc sa na inovatívne postupy vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, ako aj na prehlbovanie kompetencií v oblasti mediálnej výchovy. Nepísaným heslom učiteľov predprimárneho vzdelávania je: „Za všetkým hľadaj dieťa!“ . Preto hlavným cieľom stretnutia bolo rozvíjať osobnosť dieťaťa prostredníctvom výtvarného a hudobného umenia ako aj prostredníctvom aktivít smerujúcich k chápaniu funkcií rôznych masovokomunikačných prostriedkov. Na prvý pohľad sa daný cieľ  môže zdať  náročný, ale práve preto organizačný výbor Pedagogického dňa, zložený zo zanietených pani učiteliek, pozval ako lektorov pedagogické osobnosti, ktoré boli zárukou, že dané témy budú pre pani učiteľky prínosom v ich pedagogickej praxi.

Mgr. Rastislav Turňa svoj pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu pretavuje do úctyhodnej práce so žiakmi v ZUŠ vo Valaskej. Boli sme vďační, že prijal pozvanie medzi učiteľov najmladšej generácie, aby ukázal nielen produkty a proces práce so žiakmi, ale hlavne cestu na rozvoj výtvarného vnímania a videnia, výtvarného cítenia a myslenia v predprimárnom vzdelávaní s cieľom sprostredkovať dieťaťu zážitok. Využíva mnohé alternatívne prístupy a tak mali pani učiteľky možnosť nahliadnuť takpovediac do výtvarnej kuchyne pána učiteľa na základe pochopenia pojmov performance, inscenovaný landart či bodyart. Všetky tieto prístupy je možné uplatňovať v materských školách a tak posúvať pomyslené hranice zaužívaných výtvarných metód v praxi.

Čo sa týka mediálnej gramotnosti v materskej škole, erudovaná odborníčka Mgr. Michaela Vargová PhD. prezentovala v svojej prednáške mnoho teoretických i metodických odporúčaní, ale aj mnoho stratégií, ktoré možno denne prirodzene uplatňovať vo výchovno-vzdelávacej činnosti s deťmi. Ponúkané ukážky aktivít smerovali k pochopeniu rôznych médií od tých najstarších (písmo), cez obrazy, hudbu až po tie, ktoré sú súčasťou len nášho sveta. Nadstavbou prednášky bolo rozvíjať aj mediálnu gramotnosť učiteľov v materských školách. Lektorka podčiarkovala nutnosť uvedomovania si vplyvu médií na spoločnosť, prácu s informáciami a faktami, zároveň upozorňovala na najčastejšie chyby v myslení a potrebu uplatňovať kritické myslenie ako predpoklad mediálnej gramotnosti. Veríme, že jej snaha pomôcť zorientovať sa v tejto spletitej problematike a podať pomocnú ruku pri výchove a vzdelávaní detí v predškolskom veku, s úmyslom pripraviť ich na svet zajtrajška, bola prostredníctvom prezentácie témy naplnená.

Treťou témou, ktorá tvorila nosnú myšlienku stretnutia v odpoludňajšom čase, bola hudobná výchova aj pre nehudobníkov, ako ju nazvala sama lektorka doc. PaedDr. Ivana Rochovská PhD pôsobiaca na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Pretože v neposlednom rade bolo zmyslom workshopu odbúrať strach učiteľov, ktorí sa domnievajú, že nedisponujú dostatočnými hudobnými kompetenciami potrebnými pre prácu s deťmi (napríklad hra na hudobnom nástroji). Cieľ workshopu spočíval v rozvíjaní hudobnosti dieťaťa a jeho vzťahu k hudbe v percepčných a inštrumentálnych činnostiach. Celý workshop bol postavený na prezentovaní overeného projektu Muzikanti v materskej škole, ktorý bol realizovaný v materskej škole Pohorelá. Išlo o rozvíjanie hudobnosti v kontexte celostného rozvoja osobnosti dieťaťa. Ukážka projektu smerovala k možnosti vytvorenia hudobne podnetného prostredia pre deti aj spoluprácou s odborníkmi na základe vhodného didaktického vedenia zo strany učiteľa. Účastníci workshopu iste ocenili možnosť zaspievať si jednoduché detské piesne s doprovodom hry na klavíri, akordeóne či na zvončekoch, prípadne sa zapojiť do viacerých ponúkaných aktivít  so zvončekmi pochádzajúcimi z prostredia Montessori pedagogiky.

Ako napovedá text, záver pedagogického dňa sa niesol vo veselom duchu a aj napriek stiesneným podmienkam v triedach materskej školy si učiteľky iste odnášali domov okrem milých darčekov aj dobré pocity po takmer siedmich hodinách strávených v príjemnom prostredí školy. Bodkou za podujatím bola tombola a neformálne pozvanie na športové podujatie pedagogických zamestnancov v júni 2024.

Tak ako učiteľky, aj organizačný výbor podujatia sa lúčil s úsmevom a pocitom z dobre vykonanej práce. Keďže sa pedagogický deň konal po štvorročnej prestávke, potešil nás vysoký záujem o pripravené podujatie a taktiež pozitívna písomná spätná väzba od účastníkov. Je to pre nás záväzok naďalej pokračovať v realizovaní Pedagogických dní v našom okrese a aj takýmto spôsobom skvalitňovať výchovu a vzdelávanie na predprimárnom stupni škôl.

 

Za organizačný výbor – PaedDr. Dagmar Krupová