Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 02. mája 2022 do 04. mája 2022 vyplnením priloženého elektronického formulára Prihláška do materskej školy (sprístupnená bude od 02.05.2022).

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí.

 

Rodič dieťaťa (zákonný zástupca) je povinný prihlásiť svoje dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ak dieťa k 31.8.2022 dosiahne fyzický vek 5 rokov (deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017),  trvalý pobyt dieťaťa je v obci Pohorelá.

Spôsob prihlasovania detí:

Elektronicky – vyplnením  elektronického formulára Prihláška do materskej školy (sprístupnená bude od 02.05.2022).

Osobne – v prípade, že nemáte možnosť elektronicky komunikovať, môžete prísť zapísať Vaše dieťa do škôlky osobne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení od 02.mája do 04.mája 2022, dohodnite si stretnutie na telefónnom čísle 0948 352 843 (PaedDr. Dagmar Krupová, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ).
Prosíme, o využívanie možnosti elektronickej komunikácie.

 

Následne v priebehu mája Vás bude telefonicky kontaktovať PaedDr. Dagmar Krupová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ, a oboznámi Vás s ďalším postupom. Upresní Vám, kedy máte doručiť potrebné dokumenty.

 

Potrebné dokumenty po dohode:

– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
– ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude sa naviac vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá