Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zmena vo výške stravného od 01.03.2023

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Pohorelá ,Kpt. Nálepku 878, 976 69

 

V súlade s finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a podľa VZN Obce Pohorelá č. 1/2023 sa mení výška úhrady na nákup potravín nasledovne:

Od 01.03.2023 do 30.04.2023

I.stupeň      – 1,30 €

II.stupeň     – 1,50 €

 

Deťom, ktorým je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom t.j.pre deti v hmotnej núdzi a deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima sa poskytuje dotácia vo výške 1,30 €

I.stupeň –hmotná núdza   –    doplatok za stravu 0,00 €

II stupeň – hmotná núdza –    doplatok za stravu 0,20 €

Rozdiel medzi výškou stravného, ktorá vzniká žiakom s dotáciou na II.stupni, je zákonný zástupca povinný uhradiť v pokladni u vedúcej školskej jedálne.

Za včas neodhlásenú a neodobranú stravu sa žiadna finančná ani vecná náhrada neposkytuje !

Zákonný zástupca je povinný včas neodhlásenú a neodobranú stravu uhradiť v plnej výške !

 

Strava zadarmo pre všetkých stravníkov je až od    

                           01.05.2023