Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Beseda ÚPSVaR

Dňa 14.6.2021 a 15.6.2021 sa konali besedy realizované pani Mgr. V. Vitézovou z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny: Odbor sociálnych vecí a rodiny – Referát poradensko-psychologických služieb.

 

Témou pre 5. ročník bolo – Vývinové obdobia a budovanie kvalitných priateľstiev. Žiaci boli zapájaní do rôznych aktivít, diskutovali o spoločných prvkoch vo svojom správaní a identifikovali objavujúce sa prvky pubertálneho správania, ktoré dokázali verbalizovať, hravou formou boli poučení o prechode mladšieho školského veku do obdobia dospievania, trénovali si pamäť a učenie. Posledná časť bola venovaná tvorbe priateľstiev a vlastnostiam, ktoré sú im sympatické. Hlavným cieľom bolo položiť základy na uvedomenie si svojho vlastného konania vo vývinových obdobiach, a tiež v budovaní efektívnych a funkčných vzťahov a tým sa pokúsiť eliminovať možné neželané správanie v budúcnosti.

Témou pre 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník bolo – Dospievanie a vzťahy medzi dospievajúcimi. Žiaci si vypočuli odborný výklad o období dospievania a o hlavných zmenách z oblasti psychiky. Zážitkovou formou si vyskúšali pozíciu psychológa pri jednoduchej aktivite zameranej na pozornosť, psychomotorické tempo a jemnú motoriku, precvičili si kognitívne procesy a pamäť, vytvárali recept na priateľa pre uvedomenie si vzťahov a kompetencií na ich budovanie. Cieľom preventívnych aktivít bolo predchádzanie nevhodného správania v budovaní vzťahov, uvedomenie si svojho prežívania a možnosti využitia vývinových procesov dospievania vo svoj prospech.

Mgr. Marianna Kalmanová