Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Výsledky volieb členov Rady školy

Správa

z voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá.

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Voľby jedného zástupcu pedagogických zamestnancov materskej školy sa uskutočnili 7.12.2016 v priestoroch materskej školy od 10:15 do 10:20 hod.
Hlasovací lístok obsahoval mená 2 pedagogických zamestnancov materskej školy, ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá a ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou. Voľby prebiehali tajným hlasovaním, zakrúžkovaním najviac jedného kandidáta.

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 3
Počet platných hlasovacích lístkov: 3

Výsledky volieb:
1. Štefánia Pohorelcová 2 hlasy

Nepedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ

Voľby jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ sa uskutočnili 08.12.2016 v priestoroch školskej jedálne od 14:45 do 15:00 hod.
Hlasovací lístok obsahoval mená všetkých nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ, ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá a ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou. Voľby prebiehali tajným hlasovaním, zakrúžkovaním najviac jedného kandidáta.

Počet vydaných hlasovacích lístkov: 10
Počet platných hlasovacích lístkov: 10

Výsledky volieb:
1. Ing. Marcela Frajtová 10 hlasov

Rodičia MŠ

Voľby jedného zástupcu rodičov žiakov materskej školy sa uskutočnili 12.12.2016 v priestoroch materskej školy od 7:00 do 16:00 hod.
Hlasovací lístok obsahoval mená 3 navrhnutých rodičov žiakov materskej školy, ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá a ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou. Volieb sa zúčastnilo 20 z 37 oprávnených voličov, čo bola nadpolovičná väčšina. Voľby prebiehali tajným hlasovaním, zakrúžkovaním najviac jedného kandidáta.

Počet oprávnených voličov: 37
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 20
Počet platných hlasovacích lístkov: 20

Výsledky volieb:
1. Mgr. Jana Vojtková 12 hlasov

Pedagogickí zamestnanci ZŠ

Voľby jedného zástupcu pedagogických zamestnancov základnej školy sa uskutočnili 13.12.2016 v priestoroch zborovne základnej školy od 7:30 do 7:45 hod.
Hlasovací lístok obsahoval mená 3 navrhnutých pedagogických zamestnancov základnej školy, ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá a ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou. Voľby prebiehali tajným hlasovaním, zakrúžkovaním najviac jedného kandidáta.

Počet oprávnených voličov: 21
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 21
Počet platných hlasovacích lístkov: 20
Počet neplatných hlasovacích lístkov 1

Výsledky volieb:
1. Mgr. Ivana Zlúkyová 10 hlasov

Rodičia ZŠ

Voľby troch zástupcov rodičov žiakov základnej školy sa uskutočnili 13.12.2016 v priestoroch základnej školy od 14:30 do 16:00 hod.
Keďže sa podľa prezenčnej listiny na voľbách nezišla nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov, riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá, Mgr. Jozef Šajša, vyhlásil opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovanej voľbe podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. Opakovanej voľby sa podľa prezenčnej listiny zúčastnilo 48 prítomných oprávnených voličov.
Hlasovací lístok obsahoval mená 4 navrhnutých rodičov žiakov základnej školy, ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá a ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou.
Voľby prebiehali tajným hlasovaním, zakrúžkovaním najviac troch kandidátov.

Počet prítomných oprávnených voličov: 48
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 48
Počet platných hlasovacích lístkov: 47

Výsledky volieb:
1. Mgr. Ivana Vojtko Kubandová 28 hlasov
2. Ing. Róbert Tlučák 26 hlasov
3. Mgr. Martina Tlučáková 25 hlasov

Právoplatne zvolení členovia na obdobie 2017 – 2021 do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá sú:

Štefánia Pohorelcová zástupca pedagógov MŠ
Mgr. Ivana Zlúkyová zástupca pedagógov ZŠ
Ing. Marcela Frajtová zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
Mgr. Jana Vojtková zástupca rodičov MŠ
Mgr. Ivana Vojtko Kubandová zástupca rodičov ZŠ
Ing. Róbert Tlučák zástupca rodičov ZŠ
Mgr. Martina Tlučáková zástupca rodičov ZŠ

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy