Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

O Z N Á M E N I E
o voľnom pracovnom mieste na obsadenie funkcie pedagogický asistent učiteľa ZŠ
pre NP „Škola otvorená všetkým“

Informácie o pracovnom mieste:
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá
Obsadzovaná pracovná funkcia: pedagogický asistent učiteľa ZŠ
Termín nástupu: 01.02.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.01.2017
Rozsah úväzku: 100%
Počet žiakov školy: 223

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• spôsobilosť na právne úkony
• vek nad 18 rokov
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ čo znamená:

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
• v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
• v študijnom programe študijnom odbore pedagogika,
• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer,
• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
• v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.

Úplné stredné odborné vzdelanie
• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
• úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31.08.2010 alebo vzdelávanie umožnené v rámci prechodného ustanovenia Z. z. 317/2009 § 61 ods. 8 do 31.12.2016.

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• ovládanie štátneho jazyka,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• výhodou je aj ovládanie materinského jazyka detí z MRK (rómsky jazyk).

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum a spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
• osobne v podateľni školy (ekonómka školy),
• poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá,
• e-mailom na adresu: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk,
do 25. 01. 2017 do 15:00 hod. Pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke (25.01.2017). Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt:
Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 878/159,
976 69 Pohorelá
e-mail: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk
www.zspohorela.edu.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
048 / 6196 130
0911 110 295

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
O Z N Á M E N I E
o voľnom pracovnom mieste na obsadenie funkcie sociálny pedagóg
pre NP „Škola otvorená všetkým“

Informácie o pracovnom mieste:
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá
Obsadzovaná pracovná funkcia: sociálny pedagóg
Termín nástupu: 01.02.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.01.2017
Rozsah úväzku: 50%
Počet žiakov školy: 223

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

• v študijnom odbore sociálna pedagogika,
• v študijnom odbore sociálna práca,
• v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,
• v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
– najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• výhodou je aj ovládanie materinského jazyka detí z MRK (rómsky jazyk).

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štrukturovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum a spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
• osobne v podateľni školy (ekonómka školy),
• poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá,
• e-mailom na adresu: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk,
do 25. 01. 2017 do 15:00 hod. Pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke (25.01.2017). Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt:
Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 878/159,
976 69 Pohorelá
e-mail: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk
www.zspohorela.edu.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
048 / 6196 130
0911 110 295

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá
O Z N Á M E N I E
o voľnom pracovnom mieste na obsadenie funkcie školský špeciálny pedagóg
pre NP „Škola otvorená všetkým“

Informácie o pracovnom mieste:
Zamestnávateľ: Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878/159, Pohorelá
Obsadzovaná pracovná funkcia: školský špeciálny pedagóg
Termín nástupu: 01.02.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.01.2017
Rozsah úväzku: 100%
Počet žiakov školy: 223

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady a náplň práce: v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

• v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej, kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva,
• v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti, alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov na stredných školách rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti poradenstva, alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• výhodou je aj ovládanie materinského jazyka detí z MRK (rómsky jazyk).

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štrukturovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum a spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
• osobne v podateľni školy (ekonómka školy),
• poštou na adresu: ZŠ s MŠ Pohorelá, Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá,
• e-mailom na adresu: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk,
do 25. 01. 2017 do 15:00 hod. Pri zasielaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke (25.01.2017). Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt:
Základná škola s materskou školou,
Kpt. Nálepku 878/159,
976 69 Pohorelá
e-mail: zspohorela@stonline.sk, riaditelka@zspohorela.edu.sk
www.zspohorela.edu.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy
048 / 6196 130
0911 110 295