Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Medzinárodná vedecká konferencia SOCEDU

Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky pri príležitosti 30. výročia založenia novodobej Trnavskej univerzity v Trnave  20. výročí existencie študijného programu sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

 

Dňa 16.06.2022 sa konala medzinárodná konferencia SOCEDU – Retrospektívy, súčasnosť a perspektívy sociálnej pedagogiky.

Pozvánku dostala aj Základná škola s materskou školou Pohorelá a v zastúpení sa konferencie zúčastnila Mgr. Henrieta Pocklanová – sociálny pedagóg Základnej školy s materskou školou  v Pohorelej a tiež absolventka Trnavskej univerzity v Trnave.  

Konferencia bola zameraná na sociálnu pedagogiku, retrospektívu vývoja tejto vednej disciplíny, jej súčasný stav, aktuálne výzvy a predikciu nových perspektív. Zámerom konferencie je vytvoriť akademickú platformu pre sociálno-pedagogický diskurz, reflexiu sociálno-pedagogickej praxe z pohľadu zainteresovaných odborníkov a synergické prepojenie pregraduálnej prípravy sociálnych pedagógov s odborníkmi z praxe. Zároveň kladie zreteľ na premostenie doterajších poznatkov a skúseností s aktuálnym stavom a predikciu tendencií vo vedecko-výskumnej a v sociálno-edukačnej praxi. Bola určená vedeckým pracovníkom, vysokoškolským pedagógom, praktikom najmä sociálnym pedagógom ako aj ďalším zainteresovaným odborným či pedagogickým pracovníkom.

Konferenciu organizovala Katedra pedagogických štúdií Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

 

Súčasťou konferencie boli tri plenárne vystúpenia zamerané na:

  • retrospektívu teoretických východísk sociálnej pedagogiky,
  • aktuálne prebiehajúcu tvorbu procesných a výkonových štandardov určených pre sociálnych pedagógov v poradenskej a školskej oblasti,
  • hľadanie nových perspektív vo vysokoškolskej príprave študentov sociálnej pedagogiky.

 

V jednotlivých sekciách bol vytvorený priestor na diskusie v nasledujúcich tematických oblastiach:

  • Vedecko-teoretické retrospektívy, súčasné reflexie a perspektívy v sociálnej pedagogike

(historický vývoj pedagogických teórií, vývoj vednej disciplíny, významné osobnosti);

  • Vedecko-výskumné príspevky skúmajúce súčasné a ďalšie smerovanie sociálnej pedagogiky (aktuálne sociálno-pedagogické koncepty a procesné komponenty aplikovateľné počas pandémie covid-19, štandardizácia procesov/výkonov v profesii sociálny pedagóg);
  • Vývoj, súčasný stav a kreovanie profesie – sociálny pedagóg v rôznych sférach edukačnej praxe (profesia školského/poradenského sociálneho pedagóga, člena multidisciplinárneho tímu, ako súčasť neziskovej organizácie, komunitného centra, transprofesie);
  • Multidisciplinárna synergia, sociálno-výchovné intervencie v minulosti, v súčasnosti, v budúcnosti (konkrétnepríklady dobrej praxe, spolupráca so sociálnym pedagógom v rámci podporného/inkluzívneho tímu, voľného času, náhradnej rodinnej starostlivosti, poradenstva, prevencie, prevýchovy).

Konferencia SOCEDU je súčasťou riešenia projektu KEGA č. 017TTU-4/2020

Implementácia sociálnoprávnych a socioterapeutických postupov do obsahu vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo“.

 

Mgr. Henrieta Pocklanová sa zúčastnila s príspevkom a prezentáciou na tému  ,,Krízová intervencia v praxi sociálneho pedagóga“ ktorá bude uverejnená v praktickej príručke z konferencie.

Konferencie sa zúčastnili aj zakladateľky odboru sociálna pedagogika a vychovávateľstvo prof. Emília KRATOCHVÍLOVÁ, CSc. a prof. PhDr. Ing. Blanka KUDLÁČOVÁ, PhD.

A množstvo iných medzinárodne uznávaných odborníkov v oblasti sociálnej pedagogiky. Mgr. Henrieta Pocklanová