Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Naša škola má novú Ekoučebňu

Výhodou našej školy je, že jej súčasťou je krásny prírodný areál, v ktorom je možné využívať prírodné vyučovacie prostredie uplatňovaním názorných vyučovacích metód a outdoorového vyučovania.

Dňa 13.5.2022 sa začali stavebné práce pod tretím pavilónom, čím sa nám podarilo zrealizovať niekoľkoročné úsilie o vybudovanie Ekoučebne. Výstavba bola dokončená 7.6.2022.

Ekoučebňu slávnostne otvoril 24.6.2022 riaditeľ školy Mgr. Jozef Šajša za prítomnosti starostky obce Ing. Jany Tkáčikovej, predsedníčky Rodičovského združenia Marianny Gandžalovej, pána farára Mgr. Ivana Greňu a zástupkyne riaditeľa pre základnú školu Mgr. Eriky Bialikovej.

Vytvorením exteriérovej ekoučebne  pre žiakov sa zlepšili podmienky na realizáciu programu environmentálnej výchovy a vzdelávania. Výučba bude prebiehať počas vyučovania, ale aj v mimovyučovacom čase.  Ekoučebňa zlepší prostredie školy, žiaci sa budú starať o rastliny, kríky, stromy, čo je predpokladom na výchovu k osobnej zodpovednosti  za stav svojho najbližšieho prostredia. Vytvoríme zdravé prírodné prostredie, ktoré bude inšpiráciou aj pre umelecké smery vzdelávania, oddychové zóny, Školský klub detí, výučbu hudobnej a výtvarnej výchovy. Skvalitní sa vzťah žiakov k prírode a životnému prostrediu a podmienky pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie. Zlepší sa mikroprostredie školy aktívnym prístupom žiakov a pedagógov k tvorbe a ochrane životného prostredia. Ekoučebňa nám poslúži  motivačne pôsobiť, vzbudzovať záujem o enviromentálne aktivity v komunite žiakov, pedagógov, ale aj verejnosti a šíriť enviromentálne myšlienky prostredníctvom literárnych a výtvarných prác žiakov.

Chceme, aby naši žiaci boli zdravší, aby mali lepšie známky, aby si zlepšili komunikačné schopnosti, aby budovali komunitu,  pozitívne spomienky na prírodu, získali nové schopnosti a aby vzdelávanie vonku budovalo vlastnú kultúru.

Ekoučebňa bola zrealizovaná s podporou Rodičovského združenia pri základnej škole v Pohorelej, Obce Pohorelá, firiem Tec-Trade s.r.o., Pohrebníctvo Milan Haluška, Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá.

ĎAKUJEME!

                                                                                                        Mgr. Erika Bialiková