Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Podmienky prezenčnej výučby žiakov ZŠ a detí MŠ od pondelka 26. 4. 2021

Na základe Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl vydaného dňa 24.02.2021 MŠVVaŠ SR a na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 19. apríla 2021 riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje rodičom:

Prezenčná výučba môže pokračovať, ak rodičia spĺňajú podmienky uznesenia vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

S účinnosťou od 19.apríla 2021 platí rozhodnutie ministra školstva v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021, na základe ktorého sa obnovuje školské vyučovanie v: materských školách, základných školách na prvom stupni aj druhom stupni.

Aby bol deťom MŠ, žiakom 1. a 2. stupňa ZŠ umožnený vstup do školy je potrebné testovanie žiaka 2. stupňa (deti MŠ a žiaci 1. stupeň sa netestujú) a jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, ktorý sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu, potvrdením o negatívnom výsledku kloktacieho testu, potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 s dokladom nie starším ako 3 mesiace, bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, prípadne spĺňa niektorú z ďalších uvedených výnimiek v predmetnej vyhláške.

Zabezpečujeme prezenčné vzdelávanie pre všetky deti MŠ a žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.

Za účelom overenia, že sa na deti a žiakov nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Naďalej však platí, že dieťa resp. žiak musí predložiť rodičom vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (druhá strana) a na nahliadnutie aj výsledok testu jedného rodiča.

Rodičia sa môžu testovať v sobotu 24. 4. 2021  od 8:00 hod. do 11:00 hod. na odberovom mieste v Pohorelej v budove Obecného úradu.

Ďakujeme za pochopenie.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá