Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Otvorenie Detského dopravného ihriska v Pohorelej

V rámci grantového programu Projekty zamestnancov schválila Nadácia Volkswagen Slovakia našu žiadosť o grant vo výške 1 000 € a zvyšné náklady 378,80 € boli hradené z vlastných príjmov školy.

18. mája 2017 žiaci a učitelia našej školy spoločne pomohli pozametať asfaltovú plochu na značenie Dopravného ihriska. 22. mája 2017 riaditeľ školy Mgr. Jozef Šajša a školník Peter Zibrík značili nové Dopravné ihrisko v Pohorelej.

Otvorenie Detského dopravného ihriska v Pohorelej realizovaného na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 140/16_MA sa uskutočnilo dňa 7.6.2017 o 10:00 hod. na asfaltovom ihrisku nad telocvičňou Základnej školy s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, okres Brezno.
Otvorenie bolo realizované v súčinnosti s pracovníkmi Dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva policajného zboru Brezno v zastúpení: riaditeľ OR PZ Brezno – plk. Mgr. Kamil Kmeť, riaditeľ ODI OR PZ Brezno – pplk. Ing. Rastislav Čupka, dopravný inžinier – kpt. Ing. Erik Baláž, referent špecialista skupiny prevencie – por. PhDr. Slávka Piliarová, referent – práp. Bc. Katarína Kánová. Na otvorení DDI boli prítomní starostka obce Ing. Jana Tkáčiková, riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá Mgr. Jozef Šajša, zastupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre základnú školu Mgr. Erika Bialiková, pedagógovia Mgr. Mária Huťová, Mgr. Terézia Šajšová, PaedDr. Gabriela Kanošová, Mgr. Lenka Sidorová, Mgr. Ivana Zlúkyová, pedagogické asistentky učiteľa Bc. Jana Tlučáková, Mgr. Dana Simanová, Mgr. Martina Kantorisová a osemdesiat žiakov prvého až štvrtého ročníka.

Zvyšovanie bezpečnosti žiakov v premávke na pozemných komunikáciách sme zabezpečili ich praktickým výcvikom a špecializovaným teoretickým vyučovaním na novom Detskom dopravnom ihrisku v Pohorelej. Výcvik viedla por. PhDr. Slávka Piliarová za pomoci svojich kolegov. Cieľom výcviku bolo poznať prenosné dopravné značky a riadiť sa podľa nich. Bezpečne chodiť po chodníku a po ceste. Brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky. Kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch. Vedieť zavolať a poskytnúť prvú pomoc pri dopravnej nehode. Schopnosť pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska bezpečnosti. Ovládať bezpečnú jazdu na bicykli, kolobežke a kolieskových korčuliach. DDI budú využívať naši škôlkári a žiaci všetkých ročníkov základnej školy na vyučovaní, ale aj v mimoškolských aktivitách. Ihrisko bude k dispozícii aj na krúžkovú činnosť.

Naše Detské dopravné ihrisko by sme radi ponúkli aj iným školám v našom okolí, nakoľko sa v okrese Brezno nenachádza žiadne DDI. Ihrisko bude slúžiť na osvojenie si rôznych poznatkov a pravidiel cestnej premávky, nadobudnutie konkrétnych zručností a návodov na riešenie určitých dopravných situácií v praktickom živote.

Mgr. Erika Bialiková